สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทลัยพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก : ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ชุติระ ระบอบ. (2543) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแบบแผนการบริโภคขอ ครอบครัวจำแนกตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
 • ชุติระ ระบอบ. (2544) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวกล้องของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • ชุติระ ระบอบ. (2548) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • ชุติระ ระบอบ. (2549) การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มพูนคุณลักษณะด้านจิตพิสัยเพื่อเข้าสู่อาชีพ. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2549) ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2549.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2552) การประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2552. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ. (2553) งานวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับจีน. กรุงเทพ ฯ : สำนักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
 • ชุติระ ระบอบ และ คณะ. (2553) ประวัติและพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ทางน้ำในสยามประเทศ. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2554) การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถาน ประกอบการ เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน. สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2555) ศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ. (2555) งานวิจัย โครงการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร แปรรูป OTOP จังหวัดนครนายก. กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันในการทำงานกับ การออกจากงาน ของพนักงานด้านโลจิสติกส์การจัดเตรียมอาหารสำหรับสายการบินจากการจัดจ้างภายนอก. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2557) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2557-2561. สมุทรปราการ. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2557) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการ ชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2559) โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ อุตสาหกรรม) (พ.ศ. 2552) สมุทรปราการ : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2559) โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) สมุทรปราการ : คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ)
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2559) โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ ธุรกิจจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) สมุทรปราการ : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) วิจัยในชั้นเรียน
 • ชุติระ ระบอบ. (2547) กิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการประเมินระหว่างเรียน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ชุติระ ระบอบ. (2548) การปรับปรุงผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำด้วยวิธีการ เรียนรู้ แบบร่วมมือ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ชุติระ ระบอบ. (2557) การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนวงจรคุณภาพ (PDCA) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา LM 2013 การจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ชุติระ ระบอบ,อดุลย์ นงภา,บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี (2015),การพัฒนาสู่อาชีพอิสระของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 7 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558,หน้า 75-97
 • ชุติระ ระบอบ,ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์, คมสัน สนองพงษ์, (2016), โซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศจีน, วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559, หน้า199-214
 • ชุติระ ระบอบ,อดุลย์ นงภา,และณภัทร ศรีนวล,(2017),วิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(หลักสูตรปรับปรุง 2554) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 1 ,มกราคม – มิถุนายน 2560,หน้า107-124
 • ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตน์, พิมสิริ ภู่ตระกูล, พิษณุ วรรณกูล, อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน,(2017),การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า249-267
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • ชุติระ ระบอบ, สิทธิโชค สินรัตน์, ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล,พิมสิริ ภู่ตระกูล,(2018),วิจัยประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
 • ประนอม ลอองนวล, เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์, แววมยุรา คำสุข, ชุติระ ระบอบ, สุวรรณา อินคล้าย, ลั่นทม จวนจวบทรง, ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, ชรินพร งามกมล, ทรรศจันทร์ ปิยะตันติ, พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, นิตยา ลิ้มไพศาล (กรกฎาคม 2561.),ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ,ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2561(295 หน้า) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชุติระ ระบอบ, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2019),ภาครัฐกับลู่ทางการส่งเสริมปลาสลิดบางบ่อผ่านทางนโยบายเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า870-880
 • ชุติระ ระบอบ, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์, ชณิชา หมอยาดี,(2019),อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 901-911
 • พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา,ชุติระ ระบอบ, แววมยุรา คำสุข,นันทวรรณ บุญรักษา,อภิญญา ไกรสำโรง, พิษณุ วรรณกูล,(2018),สำรวจความต้องการของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรปราการด้านการศึกษาและฝึกอบรม,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 157-176
 • ชุติระ ระบอบ, ชณิชา หมอยาดี,พรวิสา ทาระคำ และอภิญญา ไกรสำโรง,(2019),ทัศนคติของผู้ให้บริการในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 213-230
 • ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล, พรวิสา ทาระคำ, อภิญญา ไกรสำโรง. ชณิชา หมอยาดี,พัชรา โพชะนิกร,(2019),การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาธารณรัฐประชาชนจีน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 198-215
 • ชุติระ ระบอบ,ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,ชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรกูล,มงคล ยุพัฒน์,(2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 147-167


 • ปริญญาตรี : วท.บ.(อิเล็กทรอนิกส์)วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
 • ปริญญาโท : วท.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก : D.B.A. Ateneo de Davao University
 • ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตน์, พิมสิริ ภู่ตระกูล, พิษณุ วรรณกูล, อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน,(2017),การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า249-267
 • ชุติระ ระบอบ, สิทธิโชค สินรัตน์, ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล,พิมสิริ ภู่ตระกูล,(2018),วิจัยประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
 • พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา,ชุติระ ระบอบ, แววมยุรา คำสุข,นันทวรรณ บุญรักษา,อภิญญา ไกรสำโรง, พิษณุ วรรณกูล,(2018),สำรวจความต้องการของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรปราการด้านการศึกษาและฝึกอบรม,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 157-176
 • ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล, พรวิสา ทาระคำ, อภิญญา ไกรสำโรง. ชณิชา หมอยาดี,พัชรา โพชะนิกร,(2019),การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาธารณรัฐประชาชนจีน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 198-215
 • ชุติระ ระบอบ,ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,ชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรกูล,มงคล ยุพัฒน์,(2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 147-167


 • ปริญญาตรี : B.E.(Electrical Engineering)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาโท : M.E.(Electrical Engineering)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก : Ph.D.(Industrial Business Administration)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วารสารต่างประเทศ (International Journal)

 • Sittichok Sinrat and Walailak Attihirawong. 2015, Integrated Factor Analysis and Fuzzy Analytic Network Process (FANP) Model for Supplier Selection Based on Supply Chain Risk Factors. Research Journal of Business Management. 9 : 106-123.

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

 • Sittichok Sinrat and Walailak Attihirawong. 2016, A Fuzzy ANP Approach for Supply Chain Risk Management. National Operations Research Network Conference. (OR-NET2016).
 • Sittichok Sinrat and Walailak Attihirawong. 2015, Integrated Factor Analysis and Fuzzy Analytic Network Process (FANP) Model for Supplier Selection Based on Supply Chain Risk Factors. Research Journal of Business Management. 9 : 106-123.
 • Sittichok Sinrat and WalailakAttihirawong. 2014. Exploring Supply Chain Risk Factors for Supplier Selection in Electrical and Electronic Industry in Thailand : A Case StudyApproach. International Conference on Global Economy, Commerce and Service Science (GECSS 2014) : 286-289.
 • Sittichok Sinrat and Walailak Attihirawong. 2013. A conceptual framework of an integrated fuzzy ANP and TOPSIS for supplier selection based on supply chain risk management. International Conference on Engineering and Engineering Management (IEEM) : 1607-1611.
 • Sittichok Sinrat and Walailak Attihirawong. 2012. Research on Influence Factors of Supply Chain Risk Management. The International Symposium on Production and Supply Chain Management (ISPSCM).
 • Sittichok Sinrat and Walailak Attihirawong. 2012. Supplier Selection for Supply Chain Risk Managementusing Fuzzy Analytical Network Process (FANP) Model. Proceedings ofthe Third KMITL – TKU Joint International Symposium on Mathematics and Applied Mathematics (MAM 2012). ประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
 • สิทธิโชค สินรัตน์, ณภัทร ศรีนวล, อดุลย์ นงภา, รพี อุดมทรัพย์ (2560) ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ทางธุรกิจต่อการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในด้านโลจิสติกส์, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17.
 • ณภัทร ศรีนวล, อดุลย์ นงภา, สิทธิโชค สินรัตน์, แววมยุรา คำสุข และพิมสหรา ยาคล้าย (2559). การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า. วารสารธุรกิจปริทัศน์.
 • อมรรัตน์ จันลา และ สิทธิโชค สินรัตน์ (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังอะไหล่ซ่อมบำรุงด้วยวิธี ABC Analysis กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • นภกช หอมสุวรรณ และ สิทธิโชค สินรัตน์ (2560). การประเมินคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • กฤติรัตน์ สุวรรณรัตน์, อดุลย์ นงภา และสิทธิโชค สินรัตน์ (2560). การปรับปรุงการจัดเก็บอะไหล่ในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • กรกมล ศักดิ์ศศิธร, อดุลย์ นงภา และ สิทธิโชค สินรัตน์ (2560). การลดระยะเวลาในการหยิบไดคัทด้วยวิธีการออกแบบพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อระบุตำแหน่ง. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ประสิทธิ์ จันสมดี และ สิทธิโชค สินรัตน์ (2560). คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานต่างชาติในกลุ่ม CLMV ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • อนุชา จันทร์โสภณากุล และ สิทธิโชค สินรัตน์ (2559). ความพึงพอใจต่อมัคคุเทศก์นำเที่ยวชาวไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ผลงานวิชาการ

 • นภกช หอมสุวรรณ,สิทธิโชค สินรัตน์,(2017)การประเมินคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า51-62
 • กรกมล ศักดิ์ศศิธร, อดุลย์ นงภา, สิทธิโชค สินรัตน์,(2017),การลดระยะเวลาในการหยิบไดคัทด้วยวิธีการออกแบบพื้นที่ในการจัดเก็บโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อระบุตำแหน่ง,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า1-10
 • กฤติรัตน์ สุวรรณรัตน์, อดุลย์ นงภา, สิทธิโชค สินรัตน์,(2017),การปรับปรุงการจัดเก็บอะไหล่ในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า11-22
 • ณภัทร ศรีนวล, อดุลย์ นงภา, สิทธิโชค สินรัตน์, แววมยุรา คำสุข, พิมสหรา ยาคล้าย,(2016),การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559,หน้า75-90
 • สิทธิโชค สินรัตน์,ณภัทร ศรีนวล,อดุลย์ นงภา,รพี อุดมทรัพย์,(19-23 ตุลาคม 2560),ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ทางธุรกิจต่อการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในด้านโลจิสติกส์,การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17,ตุลาคม2560,หน้า 337-343
 • ปวริศา อมราพิทักษ์, สิทธิโชค สินรัตน์, อภิญญา เทพพนมรัตน์,(มีนาคม 2561),การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง โดยใช้แนวคิดมิลค์รัน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 902-910
 • พร้อมพร เจตานนท์,อดุลย์ นงภา,สิทธิโชค สินรัตน์,(23 มีนาคม 2561),การประเมินโครงสร้างนวัตกรรมโครงการช่องทางด่วนพิเศษสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ กรณีศึกษาเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3,มีนาคม 2561,หน้า 411-414
 • นริสรา พรมสิงห์,สิทธิโชค สินรัตน์,อภิญญา เทพพนมรัตน์,(23 มีนาคม 2561),การเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นข้อมูลสินค้านำเข้าผ่านระบบ BOI Release Message เพื่อดำเนินงานพิธีศุลกากรนำเข้า,การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3,มีนาคม 2561,หน้า 344-347
 • ชุติระ ระบอบ, สิทธิโชค สินรัตน์, ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล,พิมสิริ ภู่ตระกูล,(2018),วิจัยประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
 • สิทธิโชค สินรัตน์,รพี อุดมทรัพย์,อดุลย์ นงภา,ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์,(2018),ความสำคัญของปัจจัยการจัดการที่มีผลต่อการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง,การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,พฤศจิกายน 2561,หน้า 431-437
 • สิทธิโชค สินรัตน์,รพี อุดมทรัพย์,อดุลย์ นงภา,ณภัทร ศรีนวล,(2018),ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลดต้นทุนในการกระจายสินค้าของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า,การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พฤศจิกายน 2561,หน้า 438-444
 • รพี อุดมทรัพย์,สิทธิโชค สินรัตน์,ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์,อดุลย์ นงภา,(2019),การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของศูนย์กระจายสินค้าด้วยการประเมินปัจจัยชี้วัดด้านทระพยากรและความสามารถ การให้บริการโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพ,การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเชียงใหม่,กุมภาพันธ์ 2562
 • สิทธิโชค สินรัตน์ ,มงคล ยุพัฒน์(2020),อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่งในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 247-255