หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหรกรรม

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหรกรรม • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทลัยพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก : ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ชุติระ ระบอบ. (2543) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและแบบแผนการบริโภคขอ ครอบครัวจำแนกตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
 • ชุติระ ระบอบ. (2544) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวกล้องของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • ชุติระ ระบอบ. (2548) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • ชุติระ ระบอบ. (2549) การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มพูนคุณลักษณะด้านจิตพิสัยเพื่อเข้าสู่อาชีพ. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2549) ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2549.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2552) การประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2552. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ. (2553) งานวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับจีน. กรุงเทพ ฯ : สำนักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
 • ชุติระ ระบอบ และ คณะ. (2553) ประวัติและพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ทางน้ำในสยามประเทศ. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2554) การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถาน ประกอบการ เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน. สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2555) ศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ. (2555) งานวิจัย โครงการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร แปรรูป OTOP จังหวัดนครนายก. กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันในการทำงานกับ การออกจากงาน ของพนักงานด้านโลจิสติกส์การจัดเตรียมอาหารสำหรับสายการบินจากการจัดจ้างภายนอก. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2557) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2557-2561. สมุทรปราการ. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2557) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการ ชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2559) โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ อุตสาหกรรม) (พ.ศ. 2552) สมุทรปราการ : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2559) โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) สมุทรปราการ : คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ)
 • ชุติระ ระบอบ และคณะ. (2559) โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ ธุรกิจจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) สมุทรปราการ : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) วิจัยในชั้นเรียน
 • ชุติระ ระบอบ. (2547) กิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการประเมินระหว่างเรียน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ชุติระ ระบอบ. (2548) การปรับปรุงผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำด้วยวิธีการ เรียนรู้ แบบร่วมมือ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • ชุติระ ระบอบ. (2557) การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนวงจรคุณภาพ (PDCA) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา LM 2013 การจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ชุติระ ระบอบ,อดุลย์ นงภา,บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี (2015),การพัฒนาสู่อาชีพอิสระของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 7 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558,หน้า 75-97
 • ชุติระ ระบอบ,ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์, คมสัน สนองพงษ์, (2016), โซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศจีน, วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559, หน้า199-214
 • ชุติระ ระบอบ,อดุลย์ นงภา,และณภัทร ศรีนวล,(2017),วิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(หลักสูตรปรับปรุง 2554) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 1 ,มกราคม – มิถุนายน 2560,หน้า107-124
 • ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตน์, พิมสิริ ภู่ตระกูล, พิษณุ วรรณกูล, อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน,(2017),การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า249-267
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • ชุติระ ระบอบ, สิทธิโชค สินรัตน์, ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล,พิมสิริ ภู่ตระกูล,(2018),วิจัยประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
 • ประนอม ลอองนวล, เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์, แววมยุรา คำสุข, ชุติระ ระบอบ, สุวรรณา อินคล้าย, ลั่นทม จวนจวบทรง, ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, ชรินพร งามกมล, ทรรศจันทร์ ปิยะตันติ, พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, นิตยา ลิ้มไพศาล (กรกฎาคม 2561.),ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ,ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2561(295 หน้า) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชุติระ ระบอบ, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2019),ภาครัฐกับลู่ทางการส่งเสริมปลาสลิดบางบ่อผ่านทางนโยบายเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า870-880
 • ชุติระ ระบอบ, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์, ชณิชา หมอยาดี,(2019),อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 901-911
 • พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา,ชุติระ ระบอบ, แววมยุรา คำสุข,นันทวรรณ บุญรักษา,อภิญญา ไกรสำโรง, พิษณุ วรรณกูล,(2018),สำรวจความต้องการของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรปราการด้านการศึกษาและฝึกอบรม,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 157-176
 • ชุติระ ระบอบ, ชณิชา หมอยาดี,พรวิสา ทาระคำ และอภิญญา ไกรสำโรง,(2019),ทัศนคติของผู้ให้บริการในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 213-230
 • ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล, พรวิสา ทาระคำ, อภิญญา ไกรสำโรง. ชณิชา หมอยาดี,พัชรา โพชะนิกร,(2019),การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาธารณรัฐประชาชนจีน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 198-215
 • ชุติระ ระบอบ,ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,ชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรกูล,มงคล ยุพัฒน์,(2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 147-167
 • ชุติระ  ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,พัชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรณกูล, มงคล ยุพัฒน์, (2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563, หน้า 147-167
 • บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชุติระ ระบอบ, พิษณุ วรรณกูล, มงคล ยุพัฒน์ และกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2564),นโยบายเกษตรแปลงใหญ่กับบริบทของเกษตรกรปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564, หน้า 130-149


 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมพอลิเมอร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาโท : วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาเอก : Ph.D (Environmental Engineering),School ofEngineering ,RMIT University,Australia
 • การจัดการระบบน้ำเสีย; แบบบจำลองและการประเมินความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสีย; การประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน (ไบโอก๊าซ) จากน้ำเสียและวัสดุทางการเกษตร
 • การอนุรักษ์พลังงานทางอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม; การสร้างแบบจำลองด้านอาคารประหยัดพลังงาน
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S. , Stelios G. (2017), Evaluation of the effect of NaOH concentration, time and temperature on AcoD from rice straw and optimization of biogas yield using response surface methodology. Bioresource Technology Journal (In peer-review process).
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S., Raymond T. (2017), AcoD of sewage sludge and rice straw through chemical and enzyme pre-treatment. Bioresource Technology Journal (In peer-review process).
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S. (2016), “Enhancing methane yield from the AcoD of rice straw and sewage sludge through chemical and enzyme pre-treatment”, Proceedings of 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 14-17 November.
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S. (2016), “Optimising carbon/nitrogen ratios AcoD of sewage sludge and rice straw for enhancement of methane yield”, Proceedings of 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 14-17 November
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S. (2015), “Combined chemical and enzyme pre-treatment of rice straw for enhancement of methane production”, Proceedings of HDR Symposium on Water Effective Technologies and Tools (WETT), RMIT University, 25 November.
 • มาริสสา อินทรเกิด, ชรินพร งามกมล, วิชุตา อยู่ยงค์, (2018), การอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้านหัวสะพาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 141-154
 • วิชุตา อยู่ยงค์,พิมสิริ ภู่ตระกูล, ประนอม ละอองนวล, นิตยา ลิ้มไพศาล,(2020),การจัดการต้นทุนการเลี้ยงและผลิตภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563,หน้า 153-170
 • กนกพร เรืองรุ่งโรจน์ และวิชุตา อยู่ยงค์, (2564), การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC กรณีศึกษา : บริษัท ไทยโระคุฮะ จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติครั้งที่ 8
 • สุรภา วิมูลสุขและวิชุตา อยู่ยงค์,(2564), การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตในหน่วยงานบรรจุกรณีศึกษา : บริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จำกัด, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติครั้งที่ 8


 • ปริญญาตรี : บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส์) ม.รามคำแหง
 • Doctor of Business Administration D.B.A.Central South University, China

งานวิจัย

 • ชุติระ ระบอบ, อดุลย์ นงภา, พัชรา โพชะนิกร (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันในการทำงานกับการออกจากงานของพนักงานด้านโลจิสติกส์การจัดเตรียมอาหารสำหรับสายการบินจากการจัดจ้างภายนอก
 • ชุติระ ระบอบ , อดุลย์ นงภา , ศักชัย อรุณรัศมีเรือง ,พัชรา โพชะนิกร วิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรปรับปรุง 2552

งานวิจัยในชั้นเรียน

 • พัชรา โพชะนิกร 2555 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบในกระบวนการโซ่อุปทาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีการศึกษา 2555

บทความวิชาการ

 • Patchara Phochanikorn and Chutira Rabob, (2014) The Relationship between Motivation and Employee Engagement on Turnover of Logistics Airline Food Service Employee from Outsourcing, Business Review, 6(2): 25-41.
 • Patchara Phochanikorn and Chunqiao Tan, (2018). Barriers analysis for reverse logistics in Thailand’s palm oil industry using fuzzy multi-criteria decision-making method for prioritizing the solutions. Granular Computing5(4), 419-436.
 • Patchara Phochanikorn and Chunqiao Tan. (2019). An Integrated Multi-Criteria Decision-Making Model Based on Prospect Theory for Green Supplier Selection under Uncertain Environment: A Case Study of the Thailand Palm Oil Products Industry. Sustainability, 11(7): 1872.
 • Patchara Phochanikorn and Chunqiao Tan, (2019). A New Extension to Multi-Criteria Decision-Making model for Sustainable Supplier Selection under Intuitionistic Fuzzy Environment: A Case Study of the Thailand Palm Oil Products Industry. Sustainability, 11(19): 5413
 • ชุติระ  ระบอบ,  ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล, พรวิสา ทาระคำ, อภิญญา ไกรสำโรง,        ชณิชา หมอยาดี,  พัชรา โพชะนิกร, (2562), การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาธารณรัฐประชาชนจีน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 198-215.
 • ชุติระ ระบอบ ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์ บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี ชณิชา หมอยาดี มรกต กำแพงเพชรกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล อัญชลี สมบูรณ์ พัชรา โพชะนิกร พิษณุ วรรณกูล และ มงคล ยุพัฒน์ .(2564). การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 147-167.