ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.จรรยา ยอดนิล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.จรรยา ยอดนิล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ