ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

เกี่ยวกับคณะ

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

About Us
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ เดิมเรียกชื่อว่า คณะวิทยาการจัดการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะ บริหารธุรกิจ เมื่อ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ครอบคลุมการบริการ ด้านการศึกษากว้างขวางมากขึ้น และเป็น 1 ใน 5 คณะแรกที่ได้รับการเสนอให้อยู่ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ ในโอกาสครบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชาพร้อมกัน คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีและหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ ต่อมาคณะได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีกหลายหลักสูตร ตามลำดับดังนี้  

 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดหลักสูตร 4 ปี
 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติ ในสาขาวิชาการบัญชีและหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  
 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี)ภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด  
 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี)ภาคค่ำ ณ วิทยาเขตยศเส 2 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ
 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี)ภาคค่ำ ณ วิทยาเขตบางพลี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด
 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติ สาขาวิชาการเงิน
 • ได้มีคำสั่งยกเลิกหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคค่ำ ที่เปิดสอนในทั้ง 2 วิทยาเขต
 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เปิดสอนในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การบริหารจัดการโรงพยาบาล) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคสมทบสาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
 • เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซอุปทาน 
 • เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน