มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมนำเสนอปิดโครงการ กรอบวิจัย Local Enterpirse ปี 2563

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564  ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprise) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่  ตามแผนงานริเริ่มสำคัญ มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ   ทั้งนี้นักวิจัยจะได้เรียนรู้ร่วมกันจากการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของโครงการในแต่ละโครงการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์การวิจัยเชิงพื้นที่ของปีงบประมาณ 2565 ในอันดับถัดไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ร่วมนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้ชุดโครงการ “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน /OTOP ปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการตลอดสายโซ่การผลิตด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่   โดย รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิด  หัวหน้าชุดโครงการวิจัย และทีมนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ