กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ • ปริญญาตรี : บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ศิริวุฒิ รุ่งเรือง . ( 2559 ). วัฒนธรรม : หนึ่วในกุญแจสำคัญของการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ. วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559, หน้า 183-197
 • ศิริวุฒิ รุ่งเรือง,(2016), วัฒนธรรม : หนึ่งในกุณแจสำคัญของการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559,หน้า183-197
 • ศิริวุฒิ รุ่งเรือง,(2017),วัฒนธรรมการทำงานแบบ Ho Ren So สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า283-298
 • นันทวรรณ บุญรักษา, รพี อุดมทรัพย์,ศิริวุฒิ รุ่งเรือง,(2019),การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้งเชิงวิเคราะห์ในการตัดสินใจคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า821-833
 • ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, พิมสิริ ภู่ตระกูล, รพี อุดมทรัพย์, รุ่งฤดี รัตนวิไล, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง, สถาพร ปิ่นเจริญ,(2019),นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ,หน้า 232-246
 • ศิริวุฒิ รุ่งเรือง,(2020),Crisis and Business Adaptation,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563,หน้า 1-10
 • สุภาวดี คุ้มราษฎร์, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง, มธุรพจน์ ศรีโพนทอง, นันทมัย ธนานิธิภัค, อาภรณ์ ภู่เผือก, (2564), ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออก ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง, วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564,หน้า 169-188 • ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(ธุรกิจระหว่างประเทศ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มธุรพจน์ ศรีโพนทอง (2560). พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิกของชาวเยอรมันและโอกาสของผู้ประกอบการไทย. วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
 • มธุรพจน์ ศรีโพนทอง,(2017),พฤติกรรมการบริโภคสินค้าออร์แกนิกของชาวเยอรมันและโอกาสของผู้ประกอบไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 1 ,มกราคม – มิถุนายน 2560,หน้า263-278
 • สุภาวดี คุ้มราษฎร์, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง, มธุรพจน์ ศรีโพนทอง, นันทมัย ธนานิธิภัค, อาภรณ์ ภู่เผือก, (2564), ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออก ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง, วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564,หน้า 169-188


 • ปริญญาตรี : บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(ธุรกิจระหว่างประเทส)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สุภาวดี คุ้มราษฎร์. (2560). การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการเลือกตัวแทนขนส่งสินค้า: มุมมองของผู้ส่งออก. วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560).
 • Supawadee Khumrat (2012), “The factors affecting consumer buying behavior of tablet,” Thai E journal,(March), 164–183.
 • Supawadee Khumrat,Unchittha Sukchokchai,Maturapoj Sripontong,(2018),How to Select the Suitable Mode of International Transport in,6th National and International Conference,หน้า 107-114
 • สุภาวดี คุ้มราษฎร์,(2018),ติดสูติบัตรให้ผลผลิตเพื่อใช้สิทธิ FTA:กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ภายใต้ความตกลงทางการค้าสินค้าของอาเซียน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 281-297
 • สุภาวดี คุ้มราษฎร์, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง, มธุรพจน์ ศรีโพนทอง, นันทมัย ธนานิธิภัค, อาภรณ์ ภู่เผือก, (2564), ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออก ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง, วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564,หน้า 169-188


 • ปริญญาตรี : B.B.A.(Finance)Western Michigan University
 • ปริญญาโท : M.B.A.(Financial Management)Western Michigan University
 • สมนึก, พรรณราย แสงวิเชียร, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, การเงินธุรกิจ (2560)
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์, แววมยุรา คำสุข, อดุลย์ นงภา และ Zhao Jing Yan (2557)
 • พรรณราย แสงวิเชียร การจัดการการเงิน (2553)
 • พรรณราย แสงวิเชียร การเงินบริษัท (2532)
 • พรรณราย แสงวิเชียร การวิเคราะห์การเงิน (2530)
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • พรรณราย แสงวิเชียร, มรกต กำแพงเพชร, แววมยุรา คำสุข, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี,ชรินพร งามกมล,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),แผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค,,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า191-206


 • ปริญญาตรี : B.A.(Business English)มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ
 • ปริญญาโท : M.B.A.(Business Administration)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Thammadee, N., and Jones, P., 2017. Particular References for Thai youth entrepreneurs to start-up a new business, Business Review Vol.9, No. 1,pp.179-200
 • Thammadee, N., and Intravisit, A., 2015. The effects of travel motivation, satisfaction, and attitude on revisit intention: A case study of East Asian tourists in Thailand. Business Review Journal.Vol.7, No. 1.
 • พวงชมพู โจนส์ นราภรณ์ ธรรมดี. (2017). วิจัยโครงการติดตามการประเมินผลแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558-2559
 • พวงชมพู โจนส์, นราภรณ์ ธรรมดี, อรรถพล ธรรมไพบูลย์ และนุช สัทธาฉัตรมงคล,(2019),การปรับปรุงภาพลักษณ์และกิจกรรมการตลาดของร้านค้าชุมชนไทยเพื่อตอบสนองวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 176-195