สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมพอลิเมอร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาโท : วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาเอก : Ph.D (Environmental Engineering),School ofEngineering ,RMIT University,Australia
 • การจัดการระบบน้ำเสีย; แบบบจำลองและการประเมินความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสีย; การประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน (ไบโอก๊าซ) จากน้ำเสียและวัสดุทางการเกษตร
 • การอนุรักษ์พลังงานทางอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม; การสร้างแบบจำลองด้านอาคารประหยัดพลังงาน
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S. , Stelios G. (2017), Evaluation of the effect of NaOH concentration, time and temperature on AcoD from rice straw and optimization of biogas yield using response surface methodology. Bioresource Technology Journal (In peer-review process).
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S., Raymond T. (2017), AcoD of sewage sludge and rice straw through chemical and enzyme pre-treatment. Bioresource Technology Journal (In peer-review process).
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S. (2016), “Enhancing methane yield from the AcoD of rice straw and sewage sludge through chemical and enzyme pre-treatment”, Proceedings of 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 14-17 November.
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S. (2016), “Optimising carbon/nitrogen ratios AcoD of sewage sludge and rice straw for enhancement of methane yield”, Proceedings of 6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 14-17 November
 • Youyong, W., Othman, M., Burn, S. (2015), “Combined chemical and enzyme pre-treatment of rice straw for enhancement of methane production”, Proceedings of HDR Symposium on Water Effective Technologies and Tools (WETT), RMIT University, 25 November.
 • มาริสสา อินทรเกิด, ชรินพร งามกมล, วิชุตา อยู่ยงค์, (2018), การอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้านหัวสะพาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 141-154
 • วิชุตา อยู่ยงค์,พิมสิริ ภู่ตระกูล, ประนอม ละอองนวล, นิตยา ลิ้มไพศาล,(2020),การจัดการต้นทุนการเลี้ยงและผลิตภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563,หน้า 153-170


 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศักชัย อรุณรัศมีเรือง พิมสิริ ภู่ตระกูล รพี อุดมทรัพย์ รุ่งฤดี รัตนวิไล ศิริวุฒิ รุ่งเรือง สถาพร ปิ่นเจริญ.(2562) นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย (Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries).  วารสารธุรกิจปริทัศน์. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): หน้า 232-246
 • ชลิตพันธ์​ บุญมีสุวรรณ​ ศักชัย​ อรุณรัศมีเรือง​ รุ่งฤดี​ รัตนวิไล​ และสถาพร​ ปิ่นเจริญ.​ (2560) การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การในยุคประเทศ​ไทย​ 4.0 Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0. วารสารธุรกิจ​ปริทัศน์.​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ ปีที่​ 9​ ฉบับที่​ 2 (กรกฎาคม​-ธันวาคม​)​ : 155-172.
 • บทความวิชาการ ศักชัย อรุณรัศมีเรือง (2556). ไคเซ็น : หัวใจสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (KAIZEN : The Key to Japan’s Competitive Success in World Industries). วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556), หน้า 139-149.
 • บทความวิชาการและนำเสนอสู่ที่ประชุม การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย ครั้งที่ 30 (15 มีนาคม 2556). Sakchai Aroonratsameruang IMPLEMENTING THAI KAIZEN FOR SUSTAINABLE COLLABORATIVE SUCCESS (Project : 9 Chaisith 55). The 30th ASAIHL Thailand Inter-University Conference “Advancing Collaborative Strategy for Achieving Excellence”, Hosted by Huachiew Chalermprakiet University (15 March 2013).


 • ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ • ปริญญาตรี : ศิลปะศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : กจ.ม (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ • ปริญญาตรี : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มาริสสา อินทรเกิด. (2559). การบริหารจัดการคนเก่ง ความท้าทายขององค์กร. วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560: 279-290
 • มาริสสา อินทรเกิด, ชรินพร งามกมล, วิชุตา อยู่ยงค์, (2018), การอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้านหัวสะพาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 141-154