สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ • ปริญญาตรี : บธ.บ.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท : ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, เกษม พลายแก้ว, ลั่นทม จอนจวบทรง, นันทวุฒิ ครุธา,(2020),การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายปลาสลิดบางบ่อผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 12-146


 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  เกียรตินิยมอันดับสอง (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2532-2535.
 • ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม. / M.P.A.) (การบริหารองค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) , 2537-2539.

เอกสารการสอนและตำรา

 • (2543)  การพัฒนาองค์การ.  พิมพ์ครั้งแรก.กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2543)  ทฤษฎีและการจัดรูปองค์การ.  พิมพ์ครั้งแรก.กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2546)  การกำหนดและวิเคราะห์ : นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์การ.  พิมพ์ครั้งแรก.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2546)  ทฤษฎีและการจัดรูปองค์การ.  พิมพ์ครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2548)  การสื่อสารทางการบริหาร.  พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2550)  ทฤษฎีและการจัดรูปองค์การ.  พิมพ์ครั้งที่สาม. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2554)  ภาวะผู้นำกับการจัดการ.  พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ  :  จามจุรีโปรดักส์.
 • (2555)  การสื่อสารทางการบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ  :  เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พรินต์.
 • (2556)  ภาวะผู้นำกับการจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ  :  จามจุรีโปรดักส์.
 • (2558)  การกำหนดและวิเคราะห์ : นโยบายและ การวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์การสาธารณะและธุรกิจ.  พิมพ์ครั้งแรก.  กรุงเทพฯ  :  จามจุรีโปรดักส์.

บทความวิชาการ

 • (2541)  องค์การเรียนรู้ (LEARNING  ORGANIZATION)  :  บทบาทที่มีต่อการพัฒนาองค์การ.  วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ 2  ฉบับที่ 3  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 37-43.
 • (2543)  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ : ตามแนวทางของทฤษฎี Z.  . วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ 3  ฉบับที่ 6  (มกราคม-มิถุนายน) : 78-81.
 • (2543)  การบริหารความเครียด (STRESS  MANAGEMENT). วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ 4  ฉบับที่ 7  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 81-89.
 • (2544)  ทางเลือกสาธารณะ (PUBLIC  CHOICE)  :  แนวทางการพัฒนาองค์การเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกและกลุ่มลูกค้าขององค์การ.  วารสาร มฉก. วิชาการฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 5  ฉบับที่ 9  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 91-98.
 • (2545)  ความแตกต่างที่ไม่แตกต่างของคำว่า “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล”.      วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 5  ฉบับที่ 10 (มกราคม-มิถุนายน) : 57-60.
 • (2545)  ทำอย่างไรให้เป็นครูที่มีคุณภาพ.  วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์   และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 6  ฉบับที่ 11  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 85-91.
 • (2546)  อำนาจและพฤติกรรมการเมือง : บทบาทที่มีต่อความก้าวหน้าและการถดถอย ขององค์การ.  วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 7  ฉบับที่ 13  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 13-21.
 • (2547)  การบริหาร : การสร้างแรงจูงใจในที่ทำงาน.  วารสาร มฉก. วิชาการฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 7  ฉบับที่ 14  (มกราคม-มิถุนายน) : 45-50.
 • (2547)  การอบรมเลี้ยงดู : อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ.วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 8  ฉบับที่ 15 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 44-54.
 • (2548)  กุญแจ 10 ดอก : ไขปัญหาสำคัญทางการบริหาร. วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 8  ฉบับที่ 16 (มกราคม-มิถุนายน) : 21-34.
 • (2549)  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (PRIVATIZATION).  วารสารธุรกิจปริทัศน์.               คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  (ธันวาคม) : 35-43.
 • (2553)  กลยุทธ์การกระจายอำนาจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร  (DECENTRALIZE  STRATEGY  LEAD  TO  ORGANIZATION  EXCELLENT).   วารสารธุรกิจปริทัศน์.  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีที่ 2  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 97-103.
 • (2560)  การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การในยุคประเทศ​ไทย​ 4.0 Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0.  วารสารธุรกิจ​ปริทัศน์.​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​  มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​  ปีที่​ 9​  ฉบับที่​ 2  (กรกฎาคม​-ธันวาคม​) : 155-172.
 • (12 กรกฎาคม​ 2562)  เทคโนโลยี 5G ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ The Impact of 5G to Business Sectors.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 7​  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • (2562)  นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries.​ วารสารธุรกิจ​ปริทัศน์.​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​  ปีที่​ 11  ฉบับที่​ 2  (กรกฎาคม​-ธันวาคม​)​ : 232-246.

งานวิจัย

 • (2541)  การสำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารของโรงงาน      ที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางพลี.  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • (2546)  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นกับบรรษัทข้ามชาติไทย.  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

บทความวิจัย

 • (2542)  การสำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารของ      โรงงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางพลี.  วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ 3  ฉบับที่ 5  (กรกฎาคม-ธันวาคม) :    13-22.
 • (2547)  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นกับบรรษัทข้ามชาติไทย.  วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 7  ฉบับที่ 14  (มกราคม-มิถุนายน) : 13-24.

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

 • (2541)  การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถต่อการเสพยาบ้าในจังหวัดนครราชสีมา.  โดยนาง อรุณี  ศิริกังวาลกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. • ปริญญาตรี : บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล)มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ ชรินพร งามกมล และ ประนอม ละอองนวล.(2559). ภาวะผู้นำของพนักงานระดับจัดการ : กรณีศึกษา: บริษัทเรียล โซลูพลัส จำกัด. วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, หน้า 155-166.
 • โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์,ชรินพร งามกมล,ประนอม ลอองนวล,(2016),ภาวะผู้นำของพนักงานระดับจัดการ: กรณีศึกษา: บริษัท เรียลโซลูพลัส จำกัด ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559,หน้า 155-165
 • ประนอม ลอองนวล, เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์, แววมยุรา คำสุข, ชุติระ ระบอบ, สุวรรณา อินคล้าย, ลั่นทม จวนจวบทรง, ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, ชรินพร งามกมล, ทรรศจันทร์ ปิยะตันติ, พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, นิตยา ลิ้มไพศาล (กรกฎาคม 2561.),ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ,ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2561(295 หน้า) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • นิตยา ลิ้มไพศาล,ประนอม ละอองนวล,พิมสิริ ภู่ตระกูล,สถาพร ปิ่นเจริญ,(2019),เทคโนโลยี 5G ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า810-820
 • วิชุตา อยู่ยงค์,พิมสิริ ภู่ตระกูล, ประนอม ละอองนวล, นิตยา ลิ้มไพศาล,(2020),การจัดการต้นทุนการเลี้ยงและผลิตภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563,หน้า 153-170


 • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล มรกต กำแพงเพชรและคณะ 2549 ศักยภาพและความต้องการนวัตกรรมกลุ่มครัสเตอร์ทันตกรรม
 • เชาวลิต เตริยาภิรมย์ มรกต กำแพงเพชรและคณะ 2550 สำรวจความต้องการจัดทำกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล โครงการ ERP
 • มรกต กำแพงเพชรและประสพชัย พสุนนท์ 2558 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558.
 • มรกต กำแพงเพชร 2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559
 • มรกต กำแพงเพชร 2559 เรื่องเล่าจากผู้ประกอบการสีเขียว จุดเปลี่ยนจากผับสู่ผัก จากมังกี้คลับสู่มังกี้ออร์แกนิคฟาร์ม วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
 • สมพร เฌอหมื่อ แววมยุรา คำสุข มรกต กำแพงเพชร ปรียา เตียงธวัช และสุชาติ วัฒกานนท์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • พริ้มเพรา กันธิยะ มรกต กำแพงเพชร และสุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น. (2560) ปัจจัยความสำเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser : กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • สมิธ พิทูรพงศ์ มรกต กำแพงเพชร และศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์. (2560) การตัดสินใจเลือกซื้อยางล้อตัน กรณีศึกษาบริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด ของลูกค้าใน จังหวัดสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • รุจิพร อัศวสถิตทิพย์ มรกต กำแพงเพชร และสุชาติ วัฒกานนท์. (2560) ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 DEGREE. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • ณริศรา เจริญสุข และมรกต กำแพงเพชร .(2560) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานในแผนกจัดซื้อต่างประเทศกับแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกัน : กรณีศึกษาบริษัทเอเอ (ประเทศไทย) จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • มรกต กำแพงเพชร แผนธุรกิจเข็มทิศสู่ความสำเร็จ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิ.ย.-พ.ย. 2551
 • มรกต กำแพงเพชร ผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ธ.ค.-พ.ค. 2553
 • มรกต กำแพงเพชร ผู้ประกอบการ SMEs กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557
 • แววมยุรา คำสุข และ มรกต กำแพงเพชร การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557
 • มรกต กำแพงเพชร หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2560
 • มรกต กำแพงเพชร, แววมยุรา คำสุข, ณภัทร ศรีนวล, สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น, อาภรณ์ ภู่เผือก(2016),ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวีดภาคตะวันออกของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559,หน้า 137 – 165
 • สมพร เฌอหมื่อ, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ปรียา เตียงธวัช, สุชาติ วัฒกานนท์,(2017),ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า110-124
 • ณริศรา เจริญสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล และสุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น,(2017),ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานในแผนกจัดซื้อต่างประเทศกับแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกัน : กรณีศึกษาบริษัทเอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า37-50
 • รุจิพร อัศวสถิตทิพย์, มรกต กำแพงเพชร, สุชาติ วัฒกานนท์,(),ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 DEGREE Customer Satisfaction for The E-Commerce Business Firm: A Case Study of 425 Degree Co., Ltd,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า125-135
 • สมิธ พิทูรพงศ์, มรกต กำแพงเพชร, ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์,(2017),การตัดสินใจเลือกซื้อยางล้อตัน กรณีศึกษาบริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด ของลูกค้าใน จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า136-148
 • ผกามาศ แสงสว่าง, สุชาติ วัฒกานนท์, มรกต กำแพงเพชร,(มีนาคม 2561),ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนในการใช้บริการ ALIPAY ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 960-972
 • สิราวรรณ ด่านวิริยะกุล, มรกต กำแพงเพชร, ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(มีนาคม 2561),ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารเอ จำกัด (มหาชน) ของนักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 1312-1322
 • ธมนวรรณ ฉิมมณี, มรกต กำแพงเพชร, นันทวุฒิ ครุธา,(มีนาคม 2561),ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 666-675
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • พรรณราย แสงวิเชียร, มรกต กำแพงเพชร, แววมยุรา คำสุข, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี,ชรินพร งามกมล,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),แผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค,,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า191-206
 • แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, อาภรณ์ ภู่เผือก, ปรียา ศิวเวชช,พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ และ ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง,(2019),รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการใช้แอปพลิเคชันอาลีเอ็กซ์เพลสของจีนในประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 111-126
 • มรกต​ กำแพงเพชร,(2020),การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพชรสมุทรคีรีโครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร บ้านเพชรเพลินดิน.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 2562),หน้า136-153
 • มรกต​ กำแพงเพชร,(2020),อัตลักษณ์ตราสินค้ากลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 2563), หน้า133-148.
 • ชุติระ ระบอบ,ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,ชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรกูล,มงคล ยุพัฒน์,(2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 147-167

บทความวิชาการ

 • แผนธุรกิจเข็มทิศสู่ความสำเร็จ  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิ.ย.-พ.ย. 2551
 • ผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ธ.ค.-พ.ค. 2553
 • ผู้ประกอบการ SMEs กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557
 • การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557
 • หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2560
 • คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเกษตรสีเขียว. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562

งานวิจัยในชั้นเรียน

 • มรกต กำแพงเพชร 2555 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา MG 1303 องค์การและการจัดการ ก่อนและหลังการใช้ Cornell note-taking system ของนักศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
 • มรกต กำแพงเพชร 2558 การศึกษาเจตคติทางการเรียนของนักศึกษาต่อการใช้ QR Code เป็นสื่อการสอนใน วิชา GE2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปีการศึกษา 2558


 • ปริญญาตรี : บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท : ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท : ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เรื่อง “หลักและวิธีการสหกรณ์ “ รายงานกิจการประจำปี 2542 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “วิสัยทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 กับ แนวความคิดทางสหกรณ์” รายงานกิจการประจำปี 2543 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “เปรียบเทียบสหกรณ์กับองค์การธุรกิจอื่น” จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – สิงหาคม 2543
 • เรื่อง “การตรวจสอบภายในกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์” วารสาร มฉก. วิชาการ
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม – ธันวาคม 2543
 • เรื่อง “กลยุทธ์การกระจายอำนาจสู่ความเป็นเลิศขององค์การ” วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553
 • เรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” วารสาร มฉก. วิชาการฉบับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 มกราคม – มิถุนายน 2545
 • เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติ ญี่ปุ่นกับบรรษัทข้ามชาติไทย” วารสาร มฉก. วิชาการฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 มกราคม – มิถุนายน 2547
 • เรื่อง “ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดกับรูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศ : กรณีศึกษา เฉพาะกรุงเทพมหานคร”(Marketing Mix and Domestic Tourism Program : A Case Study of Bangkok Metropolitan) ตีพิมพ์ลงในวารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 ( พรสวรรค์ ว่องตระกูล และรุ่งฤดี รัตนวิไล)
 • เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขัน ไม่สมบูรณ์ในรายวิชา EC1003(เศรษฐศาสตร์จุลภาค) ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามเทคนิค Student Teams Achievement Divisions”(Enhance Learning Effectiveness of students through Cooperative Learning EC1003 (The Micro Economics) of Competitive Market and Non – Competitive Markets Taught Using Cooperative Learning Methods by Student Teams Achievement Divisions Technique) ตีพิมพ์ลงในวารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 (รุ่งฤดี รัตนวิไล)
 • เรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเบื้องและสุขภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี” ( MARKETING FACTORS INFLUENCING CONSUMER BUYING DECISION OF TILES AND SANITARY IN KABINBURI DISTRICT PRACHINBURI PROVINCE) ตีพิมพ์ลงในวารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 (สุรพงษ์ กัลยา และ รุ่งฤดี รัตนวิไล)
 • เรื่อง “การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา” (Economic Evaluation of Benefits and Value of Indigenous Vegetables Grown in Kuyaimee Sub-district of Sanam Chaikhet District of Chachoengsao Province) ตีพิมพ์ลงในวารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 (รุ่งฤดี รัตนวิไล)
 • ชลิตพันธ์​ บุญมีสุวรรณ​ ศักชัย​ อรุณรัศมีเรือง​ รุ่งฤดี​ รัตนวิไล​ และสถาพร​ ปิ่นเจริญ.​ (2560) การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การในยุคประเทศ​ไทย​ 4.0 Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0. วารสารธุรกิจ​ปริทัศน์.​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ ปีที่​ 9​ ฉบับที่​ 2 (กรกฎาคม​-ธันวาคม​)​ : 155-172.
 • เรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ปี พ.ศ. 2544 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ• เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติ ญี่ปุ่นกับบรรษัทข้ามชาติไทย” ปี พ.ศ. 2546 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549”ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550”ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552”ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “โครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับจีน (Logistics Services Provider Network Developing Project between Thai-China )” ปีพ.ศ. 2554
 • เรื่อง “การศึกษาพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ในสยามประเทศ กรณีศึกษา บริษัทโงวฮก จำกัด (The Study of Logistics Development in Siam : A Case Study of Ngow Hock Co., Ltd)” ปี พ.ศ. 2554
 • เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขัน ไม่สมบูรณ์ในรายวิชา EC1003(เศรษฐศาสตร์จุลภาค) ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามเทคนิค Student Teams Achievement Divisions”(Enhance Learning Effectiveness of students through Cooperative Learning EC1003 (The Micro Economics) of Competitive Market and Non – Competitive Markets Taught Using Cooperative Learning Methods by Student Teams Achievement Divisions Technique) ปีพ.ศ. 2556
 • เรื่อง “การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนาม ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา” (Economic Evaluation of Benefits and Value of Indigenous Vegetables Grown in Kuyaimee Sub-district of Sanam Chaikhet District of Chachoengsao Province) ปีพ.ศ. 2559
 • รุ่งฤดี รัตนวิไล,(2016),การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559,หน้า 85-101
 • ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ, ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, รุ่งฤดี รัตนวิไล, สถาพร ปิ่นเจริญ,(2017)การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การในยุคประเทศไทย 4.0,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า155-172
 • รุ่งฤดี รัตนวิไล,(2019),เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันว่าด้วยเรื่องส่วนเกินผู้บริโภค,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 893-900
 • ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, พิมสิริ ภู่ตระกูล, รพี อุดมทรัพย์, รุ่งฤดี รัตนวิไล, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง, สถาพร ปิ่นเจริญ,(2019),นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ,หน้า 232-246