กลุ่มวิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกลุ่มวิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ • ปริญญาตรี : บธ.บ.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท : ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, เกษม พลายแก้ว, ลั่นทม จอนจวบทรง, นันทวุฒิ ครุธา,(2020),การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายปลาสลิดบางบ่อผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 12-146 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  เกียรตินิยมอันดับสอง (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2532-2535.
 • ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม. / M.P.A.) (การบริหารองค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) , 2537-2539.

เอกสารการสอนและตำรา

 • (2543)  การพัฒนาองค์การ.  พิมพ์ครั้งแรก.กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2543)  ทฤษฎีและการจัดรูปองค์การ.  พิมพ์ครั้งแรก.กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2546)  การกำหนดและวิเคราะห์ : นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์การ.  พิมพ์ครั้งแรก.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2546)  ทฤษฎีและการจัดรูปองค์การ.  พิมพ์ครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2548)  การสื่อสารทางการบริหาร.  พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2550)  ทฤษฎีและการจัดรูปองค์การ.  พิมพ์ครั้งที่สาม. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • (2554)  ภาวะผู้นำกับการจัดการ.  พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ  :  จามจุรีโปรดักส์.
 • (2555)  การสื่อสารทางการบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ  :  เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พรินต์.
 • (2556)  ภาวะผู้นำกับการจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ  :  จามจุรีโปรดักส์.
 • (2558)  การกำหนดและวิเคราะห์ : นโยบายและ การวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์การสาธารณะและธุรกิจ.  พิมพ์ครั้งแรก.  กรุงเทพฯ  :  จามจุรีโปรดักส์.

บทความวิชาการ

 • (2541)  องค์การเรียนรู้ (LEARNING  ORGANIZATION)  :  บทบาทที่มีต่อการพัฒนาองค์การ.  วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ 2  ฉบับที่ 3  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 37-43.
 • (2543)  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ : ตามแนวทางของทฤษฎี Z.  . วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ 3  ฉบับที่ 6  (มกราคม-มิถุนายน) : 78-81.
 • (2543)  การบริหารความเครียด (STRESS  MANAGEMENT). วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ 4  ฉบับที่ 7  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 81-89.
 • (2544)  ทางเลือกสาธารณะ (PUBLIC  CHOICE)  :  แนวทางการพัฒนาองค์การเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกและกลุ่มลูกค้าขององค์การ.  วารสาร มฉก. วิชาการฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 5  ฉบับที่ 9  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 91-98.
 • (2545)  ความแตกต่างที่ไม่แตกต่างของคำว่า “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล”.      วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 5  ฉบับที่ 10 (มกราคม-มิถุนายน) : 57-60.
 • (2545)  ทำอย่างไรให้เป็นครูที่มีคุณภาพ.  วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์   และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 6  ฉบับที่ 11  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 85-91.
 • (2546)  อำนาจและพฤติกรรมการเมือง : บทบาทที่มีต่อความก้าวหน้าและการถดถอย ขององค์การ.  วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 7  ฉบับที่ 13  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 13-21.
 • (2547)  การบริหาร : การสร้างแรงจูงใจในที่ทำงาน.  วารสาร มฉก. วิชาการฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 7  ฉบับที่ 14  (มกราคม-มิถุนายน) : 45-50.
 • (2547)  การอบรมเลี้ยงดู : อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ.วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 8  ฉบับที่ 15 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 44-54.
 • (2548)  กุญแจ 10 ดอก : ไขปัญหาสำคัญทางการบริหาร. วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 8  ฉบับที่ 16 (มกราคม-มิถุนายน) : 21-34.
 • (2549)  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (PRIVATIZATION).  วารสารธุรกิจปริทัศน์.               คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  (ธันวาคม) : 35-43.
 • (2553)  กลยุทธ์การกระจายอำนาจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร  (DECENTRALIZE  STRATEGY  LEAD  TO  ORGANIZATION  EXCELLENT).   วารสารธุรกิจปริทัศน์.  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีที่ 2  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 97-103.
 • (2560)  การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การในยุคประเทศ​ไทย​ 4.0 Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0.  วารสารธุรกิจ​ปริทัศน์.​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​  มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​  ปีที่​ 9​  ฉบับที่​ 2  (กรกฎาคม​-ธันวาคม​) : 155-172.
 • (12 กรกฎาคม​ 2562)  เทคโนโลยี 5G ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ The Impact of 5G to Business Sectors.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 7​  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • (2562)  นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries.​ วารสารธุรกิจ​ปริทัศน์.​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​  ปีที่​ 11  ฉบับที่​ 2  (กรกฎาคม​-ธันวาคม​)​ : 232-246.

งานวิจัย

 • (2541)  การสำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารของโรงงาน      ที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางพลี.  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • (2546)  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นกับบรรษัทข้ามชาติไทย.  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

บทความวิจัย

 • (2542)  การสำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารของ      โรงงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางพลี.  วารสาร มฉก. วิชาการ.  ปีที่ 3  ฉบับที่ 5  (กรกฎาคม-ธันวาคม) :    13-22.
 • (2547)  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นกับบรรษัทข้ามชาติไทย.  วารสาร มฉก. วิชาการ  ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  ปีที่ 7  ฉบับที่ 14  (มกราคม-มิถุนายน) : 13-24.

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

 • (2541)  การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถต่อการเสพยาบ้าในจังหวัดนครราชสีมา.  โดยนาง อรุณี  ศิริกังวาลกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. • ปริญญาตรี : บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล)มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ ชรินพร งามกมล และ ประนอม ละอองนวล.(2559). ภาวะผู้นำของพนักงานระดับจัดการ : กรณีศึกษา: บริษัทเรียล โซลูพลัส จำกัด. วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, หน้า 155-166.
 • โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์,ชรินพร งามกมล,ประนอม ลอองนวล,(2016),ภาวะผู้นำของพนักงานระดับจัดการ: กรณีศึกษา: บริษัท เรียลโซลูพลัส จำกัด ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559,หน้า 155-165
 • ประนอม ลอองนวล, เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์, แววมยุรา คำสุข, ชุติระ ระบอบ, สุวรรณา อินคล้าย, ลั่นทม จวนจวบทรง, ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, ชรินพร งามกมล, ทรรศจันทร์ ปิยะตันติ, พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, นิตยา ลิ้มไพศาล (กรกฎาคม 2561.),ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ,ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2561(295 หน้า) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • นิตยา ลิ้มไพศาล,ประนอม ละอองนวล,พิมสิริ ภู่ตระกูล,สถาพร ปิ่นเจริญ,(2019),เทคโนโลยี 5G ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า810-820
 • วิชุตา อยู่ยงค์,พิมสิริ ภู่ตระกูล, ประนอม ละอองนวล, นิตยา ลิ้มไพศาล,(2020),การจัดการต้นทุนการเลี้ยงและผลิตภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563,หน้า 153-170