กลุ่มวิชาเอกการตลาด

[smartslider3 slider=”15″]

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกลุ่มวิชาเอกการตลาด • ปริญญาตรี : บธ.บ.(การตลาด)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการตลาด)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สุเมษ เลิศจริยพร,(ตุลาคม 2558),หนังสือศิปการขาย,ปีที่พิมพ์ ตุลาคม 2558 (208 หน้า)
 • พิมสิริ ภู่ตระกูล, นิรมล เจริญสวรรค์, เมธี รัชตะวิศาล, สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์,สุเมษ เลิศจริยพร,(2018),การรับรู้ในเอกลักษณ์ปลาสลิดบางบ่อและปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผู้บริโภค,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 155-170
 • สุเมษ เลิศจริยพร,(2019),วิจัยประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 127-145
 • (2562) สุเมษ เลิศจริยพร, สุชาติ วัฒกานนท์, ภัททิตา เลิศจริยพร, ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, อรรถพล ธรรมไพบูลย์ โครงการวิจัย การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการไปยังตลาดผู้บริโภคคนไทยและตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบทัวร์
 • สุเมษ เลิศจริยพร, สุชาติ วัฒกานนท์, ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, อรรถพล ธรรมไพบูย์, ภัททิตา เลิศจริยพร,(2021),การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการไปยังตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบทัวร์,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2564,หน้า 189-208
 • อ.สุเมษ เลิศจริยพร (2564),การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก ครบวงร,กรุงเทพฯ,สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ: รัฐศาสตร์: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA: การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 • ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Ph. D.) School of Hospitality, Tourism and Marketing Victoria University, Melbourne, Australia        
 • พรชนก ธีระเทพ และ พวงชมพู โจนส์.(2560). “การสื่อสารข้อมูลของวิธีการยื่นคำร้องระบบ e-Expert System โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกลุ่มผู้ชำนาญการต่างประเท สำนักงานส่งเสริมการลงทุน”. วารสารธุรกิจปริทัศน์.ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • พวงชมพู โจนส์. (2561). “สังคมผู้สูงอายุ:โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ”. วารสารธุรกิจปริทัศน์.ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • พวงชมพู โจนส์. (2561)ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ใน การจัดการรธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ(หน่วยที่ 8). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี.
 • พวงชมพู โจนส์ นราภรณ์ ธรรมดี อรรถพล ธรรมไพบูลย์ และนุช สัทธาฉัตรมงคล (2562). “การปรับปรุงภาพลักษณ์และกิจกรรมการตลาดของร้านค้าชุมชนไทยเพื่อตอบสนองวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคพื้นที่ภาคใต้”
 • สาริยา นุชอนงค์ และ พวงชมพู โจนส์  (2563) “การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยว”. วารสารธุรกิจปริทัศน์.ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • Jones. P. and Thammadee, N. (2018). “Guidelines for Small and Medium Enterprises (SMEs) Integration in Thailand”. the 6th HCU National and International Conference Theme: Research to Serve Society on 22 June 2018 (Online full paper), Huachiew Chalermprakiet University.
 • Chaisit.,T., Jones, P. and Aquino,U,C. (2020). Thai Tourist’s Perceptions and Factors Affecting a Visit to a New Destination in the North-West of China: The Case of Xinjiang, National and International Conference:Management Science on 12 September 2020 (Online full paper), Sukhothai Thammathirat Open University


 • ปริญญาตรี : บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาโท : M.Sc.(Marketing)Golden Gate University
 • นุช สัทธาฉัตรมงคล ,อรรถพล ธรรมไพบูลย์,(2016), ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559, หน้า167-182
 • อรรถพล ธรรมไพบูลย์, นุช สัทธาฉัตรมงคล, ลาวรรณ อนันต์ชลาลัย,(2016),การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559,หน้า109-128
 • พวงชมพู โจนส์, นราภรณ์ ธรรมดี, อรรถพล ธรรมไพบูลย์ และนุช สัทธาฉัตรมงคล,(2019),การปรับปรุงภาพลักษณ์และกิจกรรมการตลาดของร้านค้าชุมชนไทยเพื่อตอบสนองวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 176-195
 • สุเมษ เลิศจริยพร, สุชาติ วัฒกานนท์, ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, อรรถพล ธรรมไพบูย์, ภัททิตา เลิศจริยพร,(2021),การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการไปยังตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบทัวร์,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2564,หน้า 189-208