หลักสูตรการบัญชี

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการบัญชี • ปริญญาตรี : บช.บ.(บัญชีการเงิน)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)มหาวิทยาลัยสยาม
 • ชุติระ ระบอบ,อดุลย์ นงภา,บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี (2015),การพัฒนาสู่อาชีพอิสระของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 7 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558,หน้า 75-97
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • พรรณราย แสงวิเชียร, มรกต กำแพงเพชร, แววมยุรา คำสุข, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี,ชรินพร งามกมล,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),แผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า191-206
 • บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชุติระ ระบอบ, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2019),ภาครัฐกับลู่ทางการส่งเสริมปลาสลิดบางบ่อผ่านทางนโยบายเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า870-880
 • ชุติระ ระบอบ, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์, ชณิชา หมอยาดี,(2019),อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 901-911
 • ชุติระ ระบอบ,ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,ชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรกูล,มงคล ยุพัฒน์,(2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 147-167
 • ชุติระ ระบอบ ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์ บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี ชณิดา หมอยาดี มรกต ก าแพงเพชร กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล อัญชลี สมบูรณ์พัชรา โพชนิกร พิษณุ วรรณกูล และมงคล ยุพัฒน์(2563) การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2563
 • ชุติระ  ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,พัชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรณกูล, มงคล ยุพัฒน์, (2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563, หน้า 147-167
 • บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชุติระ ระบอบ, พิษณุ วรรณกูล, มงคล ยุพัฒน์ และกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2564),นโยบายเกษตรแปลงใหญ่กับบริบทของเกษตรกรปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564, หน้า 130-149 • ปริญญาตรี : บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท : บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อรรถพล ธรรมไพบูลย์, นุช สัทธาฉัตรมงคล และลาวรรณ์ อนันต์ชลาลัย. (2559). รายงานวิจัยเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร.สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • เพ็ญ ชยาวิวัฒน์กุล,นุช สัทธาฉัตรมงคล , สถาพร ปิ่นเจริญ และ นิตยา ลิ้มไพศาล. (2542). รายงานวิจัย เรื่อง การสำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารของโรงงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางพลี.
 • อรรถพล ธรรมไพบูลย์, นุช สัทธาฉัตรมงคล และลาวรรณ์ อนันต์ชลาลัย. (2559). การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร. วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 8 ฉบับที่2, (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) หน้า 109 – 128.
 • นุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล ธรรมไพบูลย์. (2558). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่1, (มกราคม – มิถุนายน 2559),หน้า 167 – 183
 • นุช สัทธาฉัตรมงคล. (2546). ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : บริหารอย่างไรให้มีกำไร วารสาร มฉก.วิชาการ , ปีที่6 ฉบับที่12, (มกราคม – มิถุนายน 2546) , หน้า26-34.
 • นุช สัทธาฉัตรมงคล. (2545). ตราสารหนี้: การลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำ วารสาร มฉก.วิชาการ,ปีที่6,ฉบับที่11, ( ก.ค.-ธ.ค. 2545 ),หน้า 43-51.
 • นุช สัทธาฉัตรมงคล. (2544). วิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ทางบัญชี วารสารมฉก.วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (มกราคม-มิถุนายน 2544) ,หน้า82-91
 • นุช สัทธาฉัตรมงคล. (2544). วางแผนทางการเงิน : ชักหน้าให้ถึงหลัง.วารสาร มฉก.วิชาการ,ปีที่ 5 ฉบับที่ 9, (ก.ค.-ธ.ค.2544), หน้า 83-90.
 • นุช สัทธาฉัตรมงคล. (2543). การบัญชีสำหรับเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่ถือไว้เพื่อค้า. วารสาร มฉก. วิชาการ,ปีที่3,ฉบับที่6, (มกราคม-มิถุนายน2543), หน้า 87-91.
 • นุช สัทธาฉัตรมงคล ,อรรถพล ธรรมไพบูลย์,(2016), ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559, หน้า167-182
 • อรรถพล ธรรมไพบูลย์, นุช สัทธาฉัตรมงคล, ลาวรรณ อนันต์ชลาลัย,(2016),การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559,หน้า109-128
 • พวงชมพู โจนส์, นราภรณ์ ธรรมดี, อรรถพล ธรรมไพบูลย์ และนุช สัทธาฉัตรมงคล,(2019),การปรับปรุงภาพลักษณ์และกิจกรรมการตลาดของร้านค้าชุมชนไทยเพื่อตอบสนองวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 176-195
 • นุช สัทธาฉัตร มงคล,(2019),การปรับองค์การเพื่อรับมืคนเจนเนอเรชั่นวาย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 1-9 • ปริญญาตรี : บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คุณวุฒิอื่น : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • สุวรรณา อินคล้าย. (2557). หลักการบัญชีขั้นต้น 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. สมุทรปราการ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • สุวรรณา อินคล้าย. (2560). การบัญชีต้นทุน. พิมพ์ครั้งที่ 1. สมุทรปราการ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 2559 งานวิจัย “แนวทางการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบางพลีนคร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”
 • 2555 งานวิจัยในชั้นเรียน การสอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี เรื่อง การตรวจสอบวงจรรายได้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 2553 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบบัญชี ของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ประนอม ลอองนวล, เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์, แววมยุรา คำสุข, ชุติระ ระบอบ, สุวรรณา อินคล้าย, ลั่นทม จวนจวบทรง, ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, ชรินพร งามกมล, ทรรศจันทร์ ปิยะตันติ, พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, นิตยา ลิ้มไพศาล (กรกฎาคม 2561.),ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ,ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2561(295 หน้า) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • สุวรรณา อินคล้าย,(เมษายน 2563),การบัญชีการเงิน,ปีที่พิมพ์ เมษายน 2563 (433 หน้า) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ • ปริญญาตรี : บช.บ.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • จรรยา  ยอดนิล. (2559). “การบัญชีเฉพาะกิจการ”. พิมพ์ครั้งที่ 6. โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สมุทรปราการ
 • จรรยา  ยอดนิล. (2560). “การบัญชีเฉพาะกิจการ”. พิมพ์ครั้งที่ 7. โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สมุทรปราการ
 • จรรยา  ยอดนิล. (2561). “การบัญชีเฉพาะกิจการ”. พิมพ์ครั้งที่ 8. โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สมุทรปราการ
 • จรรยา  ยอดนิล. (2561) “ทำไมจึงเลือกเรียนบัญชี ?”. วารสารธุรกิจปริทัศน์.ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • จรรยา  ยอดนิล. (2562). “การบัญชีเฉพาะกิจการ”. พิมพ์ครั้งที่ 9. โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สมุทรปราการ
 • จรรยา  ยอดนิล. (2562). “การบัญชีเฉพาะกิจการ”. พิมพ์ครั้งที่ 10. โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สมุทรปราการ
 • จรรยา  ยอดนิล. (2562). “หลักการบัญชี”. พิมพ์ครั้งแรก. โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สมุทรปราการ
 • จรรยา  ยอดนิล. (2563). “หลักการบัญชี”. พิมพ์ครั้งที่ 2. โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สมุทรปราการ • ปริญญาตรี : บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : บช.ม.(การบัญชี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2562 วารสารธุรกิจปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ “ผลกระทบของการด้อยค่าตาม IFRS 9 ต่อวิจารณญาณของนักลงทุนทั่วไป The Effect of IFRS 9 Impairment on General Investors’ Judgment”.
 • 2562 วารสารสภาวิชาชีพบัญชี “การศึกษาประสิทธิภาพและความเสี่ยงของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม: กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
 • ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, ภูเบศ มาโห้ และทศพร เลิศพิเชฐ,(2564),ผลกระทบของมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ มูลค่าเพิ่มทางตลาด และกระแสเงินสดอิสระต่ออัตราเติบโตอย่างยั่งยืน,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564, หน้า 209-224


 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การเงิน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย