กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัล

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัล • ปริญญาตรี : สต.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : M.Sc.(Information Technology for Manufacture)University of Warwick

 • เจริญศักดิ์ แซ่จึง,(2019),การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในยุคของปัญญาประดิษฐ์,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 157-177
 • เจริญศักดิ์ แซ่จึง,(2019),การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจบนคลาวด์,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 243-261
 • Pornphol, P. and Saejueng, C. (2013). The Information Technology for Thai Qualifications Framework for Higher Education. Proceedings of the Asian Conference on Society, Education and Technology, 312-320.


 • ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ณธภร ธรรมบุญวริศ, ลั่นทม จอนจวบทรง และกิตติ เลิศกมลรักษ์. (2558). การศึกษาสถานการณ์ ร้านเกม/อินเทอร์เน็ต ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน กรณีศึกษา: ร้านเกม/อินเทอร์เน็ตในเขต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 7(1) 73-89.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง, ณธภร ธรรมบุญวริศ และ กิตติ เลิศกมลรักษ์. (2560). การสร้างทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นในคนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาการวัดทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่น เรื่องผักพื้นบ้าน. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 9(1) 159-177.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง, ณธภร ธรรมบุญวริศ และ กิตติ เลิศกมลรักษ์. (2559). การวัดทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นในคนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาการวัดทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่น เรื่องผัพื้นบ้าน. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 8(1) 145-164.
 • Jonjoubsong, L., Thammabunwarit, N. and Lertkamonruk, K. (2017). Use of Web 2.0 to Support Human Capital Creation: A Case of Indigenous Knowledge in Rural of Thailand. Business Review, 9(1). 247-262.
 • Jonjoubsong, L., Thammabunwarit, N. and Lertkamonruk, K. (2016). A Framework and Tools for Indigenous Knowledge Human Capital Measurement in a Young Generation. International Review of Management and Business Research, 5(1). 106-116.
 • Jonjoubsong, L., Thammabunwarit, N. and Lertkamonruk, K. (2015). Use of Knowledge Transfer Model to Create Human Capital in the Area of Indigenous Knowledge for a Young Generation. International Proceedings of Economics Development and Research, 84(2015). 59-66. Singapore: International Association of Computer Science & Information Technology (IACSIT) Press.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง, ณธภร ธรรมบุญวริศ, กิตติ เลิศกมลรักษ์,(2016),การมวัดทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่มในคนรุ่นใหม่ : กรณีศึกษาการวัดทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นเรื่องผักพื้นบ้าน ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559,หน้า145-164
 • ลั่นทม จอนจวบทรง,ณธภร ธรรมบุญวริศ,กิตติ เลิศกมลรักษ์,(2017),การสร้างทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นในคนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นเรื่องผักพื้นบ้าน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 1 ,มกราคม – มิถุนายน 2560,หน้า159-178
 • Lanthom Jonjoubsong, Nathaporn Thammabunwarit, Kitti Lertkamolruk,(2017),Use of Web 2.0 to Support Human Capital Creation: A Case of Indigenous Knowledge in Rural of Thailand,Business Review Volume 9 Number 1,January-June 2017,pp.247-262
 • Lanthom Jonjoubsong, Pimsiri Pootrakul, Nathaporn Thammabunwarit,(2018),Human Capital Discovery through Opportunity Discovery with Consumer Behaviour; The Case Study of Indigenous Vegetable Knowledge as Human Capital of Vicinity Community,6th National and International Conference, หน้า 153-160
 • ลั่นทม จอนจวบทรง,ณธภร ธรรมบุญวริศ,(2017)การค้นหาทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นผ่านโอกาสของชุมชน,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า141-154
 • ลั่นทม จอนจวบทรง,ณธภร ธรรมบุญวริศ,(2018),การใช้วิจัยปฏิบัติการในงานวิจัยทางระบบสารสนเทศ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 249-263
 • ณธภร ธรรมบุญวริศ,(มกราคม 2562),ระบบการจัดการฐานข้อมูล,ปีที่พิมพ์ มกราคม 2561 (360 หน้า) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ภายนอก
 • ลั่นทม จอนจวบทรง,ณธภร ธรรมบุญวริศ,(2019),การแปลงรูปสู่ธุรกิจดิจิทัลก่อนถูกยุบสลาย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 216-231
 • ลั่นทม จอนจวบทรง, พิมสิริ ภู่ตระกูล, ณธภร ธรรมบุญวริศ,(2020),การค้นหาทุนมนุษย์ กรณีศึกษา ความรู้เรื่องผักพื้นบ้านของชุมชนชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563,หน้า 134-152
 • ลั่นทม จอนจวบทรง,ณธภร ธรรมบุญวริศ, (2564), รูปแบบของธุรกิจดิจิทัลและระบบนิเวศวิทยาทางดิจิทัล,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564, หน้า 1-7


 • ปริญญาตรี : วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : MIT( Information Technology),Queensland University of Technology Australia
 • สาริยา นุชอนงค์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์ละการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 38 ฉบับที่ 145, หน้า 19-45.
 • Asst.Prof. Pannarai Sangvichien, Pakorn Vichyano, Ph.D., Sanya Yimsiri, Ph.D., Ms.Sariya Nuchanong, Ms.Banjertsak Sannhapuckdee, Ms.Korrakot Vanakornkul, Mr.Somnuk Assadornviseth. Dun & Bradstreet Business Optimism Index- Thailand. ซึ่งออกเผยแพร่ทุก quarter ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 ถึง กันยายน 2556
 • สาริยา นุชอนงค์,(2017)การออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า201-214
 • สาริยา นุชอนงค์,พวงชมพู โจนส์,(2020),การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยว,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563,หน้า 208-222