หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจและองค์การ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รับผิดชอบต่อสังคม

วิชาบังคับ

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 7 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 5 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 12 หน่วยกิต )

วิชาเลือก

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาแกน ( 39 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 42 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 12 หรือ 15 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ( 3 หรือ 6 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )
 • ผู้บริหารระบบ (System Administrator)
 • นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักเขียนโปรแกรมอิสระ (Freelanced Programmer)
 • ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ (Software Entrepreneurs)
 • ผู้ชำนาญเฉพาะด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ (Computer Support Specialist)
 • ผู้ทดสอบระบบ (Tester)
 • ผู้ดูแลเว็บ (Webmaster) 
 • นักวิจัย
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (Freelanced Developer)
 • ผู้ประกอบการอิสระ เช่น ร้านขายและซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านให้บริการเกมและอินเทอร์เน็ต