สาขาวิชาธุรกิจจีน

บุคลากร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Personnel
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

สาขาวิชาธุรกิจจีน • B.Econ. (International Economic and Trade) Chinese Program, University of International Business and Economics, P.R. China (2010)
 • MTCSOL. (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Language) Master of Teaching to Speakers of Other Language, Beijing Normal University, P.R. China (2013)
 • Ph.D. (International Trade) Chinese Program, University of International Business and Economics, P.R. China (2018)
 • ชุติระ ระบอบ, อัญชลี สมบูรณ์ และคณะ. (2563). การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12(2) กรกฏาคม – ธันวาคม 2564, (ระหว่างตีพิมพ์)
 • ชุติระ ระบอบ, อัญชลี สมบูรณ์ และคณะ. (2562). อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562, 901-911
 • อัญชลี สมบูรณ์ (2562) . 中泰天然橡胶产业合作影响因素分析 (Analysis on the Influencing Factors of Industrial Cooperation of Natural Rubber between China and Thailand),การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562, 11-23
 • ชุติระ ระบอบ, อัญชลี สมบูรณ์ และสุชาติ วัฒกานนท์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง. วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 7 (1) มกราคม – มิถุนายน 2558, 109-130.
 • ชุติระ ระบอบ,ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,ชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรกูล,มงคล ยุพัฒน์,(2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 147-167


 • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 • สมพร เณอหมือ แววมยุรา คำสุข มรกต กำแพงเพชร ปรียาเตียงธวัช สุชาติวัฒกานนท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
 • รุจิพร อัศวสถิตทิพย์ มรกต กำแพงเพชร สุชาติ วัฒกานนท์ ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้ บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 DEGREE Customer Satisfaction for The E-Commerce Business Firm: A Case Study of 425 Degree Co., Ltd,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า125-135
 • ชุติระ ระบอบ อัญชลี สมบูรณ์ สุชาติ วัฒกานนท์ พิษณุ วรรณกุล งานวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง วรสารธุรกิจปริทัศน์ปี 7 ฉบับ ที่ 1
 • สุชาติ วัฒกานนทื( 2556) กวางตง-มณฑลทีมีความสำคัญไม่เสิ่อมคลาย วรสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 5 ฉบับที่1
 • สุชาติ วัฒกานนท์ ( 2557) ประสบการทำงานในจีนกับบริษัทไทยที่ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว วรสารธุรกิจปริท้ศน์ปีที 6 ฉบับที่ 2
 • สุชาติ วัฒกานนท์ นักธุรกิจต่างชาติควรรู้รากเหง้าปรัชญาจีนก่อนทำการค้ากับคนจีน วรสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที 6 ฉบับที่ 1
 • สมพร เฌอหมื่อ, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ปรียา เตียงธวัช, สุชาติ วัฒกานนท์,(2017),ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า110-124
 • รุจิพร อัศวสถิตทิพย์, มรกต กำแพงเพชร, สุชาติ วัฒกานนท์,(),ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 DEGREE Customer Satisfaction for The E-Commerce Business Firm: A Case Study of 425 Degree Co., Ltd,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า125-135
 • ผกามาศ แสงสว่าง, สุชาติ วัฒกานนท์, มรกต กำแพงเพชร,(มีนาคม 2561),ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนในการใช้บริการ ALIPAY ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 960-972


 • ปริญญาตรี : B.A.(Business Chinese)Assumption University
 • ปริญญาโท : M.B.A.(Marketing)Shanghai University of Finance & Economics
 • มรกต กำแพงเพชร, แววมยุรา คำสุข, ณภัทร ศรีนวล, สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น, อาภรณ์ ภู่เผือก(2016),ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวีดภาคตะวันออกของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559,หน้า 137 – 165
 • ณริศรา เจริญสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล และสุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น,(2017),ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานในแผนกจัดซื้อต่างประเทศกับแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกัน : กรณีศึกษาบริษัทเอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า37-50
 • ศุภมาศ สุรกิจสัมฤทธิ์, แววมยุรา คำสุข, สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น, อาภรณ์ ภู่เผือก,(มีนาคม 2561),ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวจีนผ่านสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา WeChat,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 1231-1241


 • ปริญญาตรี : BA.(Electronic Communication) China College  of  Maritime Technology, Taiwan R.O.C
 • ปริญญาโท : M.B.A.(International Business  Management & General  Management) Siam University, Thailand • ปริญญา ตรี : น.บ.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท : พบ.ม.(บริหารธุรกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์