กลุ่มวิชาเอกธุรกิจจีน

[smartslider3 slider=”15″]

หลักสูตรธุรกิจบัณฑิตกลุ่มวิชาเอกธุรกิจจีน • B.Econ. (International Economic and Trade) Chinese Program, University of International Business and Economics, P.R. China (2010)
 • MTCSOL. (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Language) Master of Teaching to Speakers of Other Language, Beijing Normal University, P.R. China (2013)
 • Ph.D. (International Trade) Chinese Program, University of International Business and Economics, P.R. China (2018)
 • ชุติระ ระบอบ, อัญชลี สมบูรณ์ และคณะ. (2563). การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12(2) กรกฏาคม – ธันวาคม 2564, (ระหว่างตีพิมพ์)
 • ชุติระ ระบอบ, อัญชลี สมบูรณ์ และคณะ. (2562). อนาคตภาพของผู้ประกอบการปลาสลิด 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562, 901-911
 • อัญชลี สมบูรณ์ (2562) . 中泰天然橡胶产业合作影响因素分析 (Analysis on the Influencing Factors of Industrial Cooperation of Natural Rubber between China and Thailand),การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562, 11-23
 • ชุติระ ระบอบ, อัญชลี สมบูรณ์ และสุชาติ วัฒกานนท์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง. วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 7 (1) มกราคม – มิถุนายน 2558, 109-130.
 • ชุติระ ระบอบ,ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,ชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรกูล,มงคล ยุพัฒน์,(2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 147-167
 • นันทวรรณ บุญรักษา,อัญชลี สมบูรณ์ และรพี อุดมทรัพย์, (2564), โดรนนวัตกรรมเปลี่ยนโฉมวงการโลจิสติกส์, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8
 • ชุติระ  ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,พัชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรณกูล, มงคล ยุพัฒน์, (2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563, หน้า 147-167
 • นัทธมน เมธีกุล, อัญชลี สมบูรณ์, มรกต กำแพงเพชร (2564), บทบาทของแอพพลิเคชั่นจีนต่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษาไทยในจีน,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติครั้งที่ 8


 • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 • สมพร เณอหมือ แววมยุรา คำสุข มรกต กำแพงเพชร ปรียาเตียงธวัช สุชาติวัฒกานนท์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
 • รุจิพร อัศวสถิตทิพย์ มรกต กำแพงเพชร สุชาติ วัฒกานนท์ ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้ บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 DEGREE Customer Satisfaction for The E-Commerce Business Firm: A Case Study of 425 Degree Co., Ltd,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า125-135
 • ชุติระ ระบอบ อัญชลี สมบูรณ์ สุชาติ วัฒกานนท์ พิษณุ วรรณกุล งานวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการชาวจีนในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง วรสารธุรกิจปริทัศน์ปี 7 ฉบับ ที่ 1
 • สุชาติ วัฒกานนทื( 2556) กวางตง-มณฑลทีมีความสำคัญไม่เสิ่อมคลาย วรสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 5 ฉบับที่1
 • สุชาติ วัฒกานนท์ ( 2557) ประสบการทำงานในจีนกับบริษัทไทยที่ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว วรสารธุรกิจปริท้ศน์ปีที 6 ฉบับที่ 2
 • สุชาติ วัฒกานนท์ นักธุรกิจต่างชาติควรรู้รากเหง้าปรัชญาจีนก่อนทำการค้ากับคนจีน วรสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที 6 ฉบับที่ 1
 • สมพร เฌอหมื่อ, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ปรียา เตียงธวัช, สุชาติ วัฒกานนท์,(2017),ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า110-124
 • รุจิพร อัศวสถิตทิพย์, มรกต กำแพงเพชร, สุชาติ วัฒกานนท์,(),ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 DEGREE Customer Satisfaction for The E-Commerce Business Firm: A Case Study of 425 Degree Co., Ltd,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า125-135
 • ผกามาศ แสงสว่าง, สุชาติ วัฒกานนท์, มรกต กำแพงเพชร,(มีนาคม 2561),ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนในการใช้บริการ ALIPAY ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 960-972
 • สุเมษ เลิศจริยพร, สุชาติ วัฒกานนท์, ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, อรรถพล ธรรมไพบูย์, ภัททิตา เลิศจริยพร,(2021),การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการไปยังตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบทัวร์,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2564,หน้า 189-208


 • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล มรกต กำแพงเพชรและคณะ 2549 ศักยภาพและความต้องการนวัตกรรมกลุ่มครัสเตอร์ทันตกรรม
 • เชาวลิต เตริยาภิรมย์ มรกต กำแพงเพชรและคณะ 2550 สำรวจความต้องการจัดทำกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล โครงการ ERP
 • มรกต กำแพงเพชรและประสพชัย พสุนนท์ 2558 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558.
 • มรกต กำแพงเพชร 2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559
 • มรกต กำแพงเพชร 2559 เรื่องเล่าจากผู้ประกอบการสีเขียว จุดเปลี่ยนจากผับสู่ผัก จากมังกี้คลับสู่มังกี้ออร์แกนิคฟาร์ม วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
 • สมพร เฌอหมื่อ แววมยุรา คำสุข มรกต กำแพงเพชร ปรียา เตียงธวัช และสุชาติ วัฒกานนท์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • พริ้มเพรา กันธิยะ มรกต กำแพงเพชร และสุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น. (2560) ปัจจัยความสำเร็จในการใช้งานระบบ Application SMART ของ Merchandiser : กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • สมิธ พิทูรพงศ์ มรกต กำแพงเพชร และศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์. (2560) การตัดสินใจเลือกซื้อยางล้อตัน กรณีศึกษาบริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด ของลูกค้าใน จังหวัดสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • รุจิพร อัศวสถิตทิพย์ มรกต กำแพงเพชร และสุชาติ วัฒกานนท์. (2560) ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 DEGREE. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • ณริศรา เจริญสุข และมรกต กำแพงเพชร .(2560) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานในแผนกจัดซื้อต่างประเทศกับแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกัน : กรณีศึกษาบริษัทเอเอ (ประเทศไทย) จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิชาการรับใช้สังคม”.
 • มรกต กำแพงเพชร แผนธุรกิจเข็มทิศสู่ความสำเร็จ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิ.ย.-พ.ย. 2551
 • มรกต กำแพงเพชร ผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ธ.ค.-พ.ค. 2553
 • มรกต กำแพงเพชร ผู้ประกอบการ SMEs กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557
 • แววมยุรา คำสุข และ มรกต กำแพงเพชร การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557
 • มรกต กำแพงเพชร หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2560
 • มรกต กำแพงเพชร, แววมยุรา คำสุข, ณภัทร ศรีนวล, สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น, อาภรณ์ ภู่เผือก(2016),ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวีดภาคตะวันออกของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559,หน้า 137 – 165
 • สมพร เฌอหมื่อ, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ปรียา เตียงธวัช, สุชาติ วัฒกานนท์,(2017),ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวจีน กรณีศึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า110-124
 • ณริศรา เจริญสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล และสุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น,(2017),ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานในแผนกจัดซื้อต่างประเทศกับแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกัน : กรณีศึกษาบริษัทเอเอ (ประเทศไทย) จำกัด,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า37-50
 • รุจิพร อัศวสถิตทิพย์, มรกต กำแพงเพชร, สุชาติ วัฒกานนท์,(),ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 425 DEGREE Customer Satisfaction for The E-Commerce Business Firm: A Case Study of 425 Degree Co., Ltd,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า125-135
 • สมิธ พิทูรพงศ์, มรกต กำแพงเพชร, ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์,(2017),การตัดสินใจเลือกซื้อยางล้อตัน กรณีศึกษาบริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด ของลูกค้าใน จังหวัดสมุทรปราการ,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5,หน้า136-148
 • ผกามาศ แสงสว่าง, สุชาติ วัฒกานนท์, มรกต กำแพงเพชร,(มีนาคม 2561),ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนในการใช้บริการ ALIPAY ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 960-972
 • สิราวรรณ ด่านวิริยะกุล, มรกต กำแพงเพชร, ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(มีนาคม 2561),ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารเอ จำกัด (มหาชน) ของนักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 1312-1322
 • ธมนวรรณ ฉิมมณี, มรกต กำแพงเพชร, นันทวุฒิ ครุธา,(มีนาคม 2561),ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กร A,การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9,มีนาคม 2561,หน้า 666-675
 • ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, ชรินพร งามกมล,บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี, ณภัทร ศรีนวล, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 171-189
 • พรรณราย แสงวิเชียร, มรกต กำแพงเพชร, แววมยุรา คำสุข, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี,ชรินพร งามกมล,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,(2018),แผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค,,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า191-206
 • แววมยุรา คำสุข, มรกต กำแพงเพชร, อาภรณ์ ภู่เผือก, ปรียา ศิวเวชช,พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ และ ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง,(2019),รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการใช้แอปพลิเคชันอาลีเอ็กซ์เพลสของจีนในประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562,หน้า 111-126
 • มรกต​ กำแพงเพชร,(2020),การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพชรสมุทรคีรีโครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร บ้านเพชรเพลินดิน.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 2562),หน้า136-153
 • มรกต​ กำแพงเพชร,(2020),อัตลักษณ์ตราสินค้ากลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม -สิงหาคม 2563), หน้า133-148.
 • ชุติระ ระบอบ,ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,ชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรกูล,มงคล ยุพัฒน์,(2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 147-167
 • ชุติระ  ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชณิชา หมอยาดี, มรกต กำแพงเพชร ,กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล,อัญชลี สมบูรณ์,พัชรา โพชะนิกร,พิษณุ วรรณกูล, มงคล ยุพัฒน์, (2020),การยกระดับโซ่คุณค่าของห่วงโซ่อุปทานปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563, หน้า 147-167
 • นัทธมน เมธีกุล, อัญชลี สมบูรณ์, มรกต กำแพงเพชร (2564), บทบาทของแอพพลิเคชั่นจีนต่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษาไทยในจีน,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติครั้งที่ 8

บทความวิชาการ

 • แผนธุรกิจเข็มทิศสู่ความสำเร็จ  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิ.ย.-พ.ย. 2551
 • ผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ธ.ค.-พ.ค. 2553
 • ผู้ประกอบการ SMEs กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557
 • การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2557
 • หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2560
 • คุณลักษณะผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเกษตรสีเขียว. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2562

งานวิจัยในชั้นเรียน

 • มรกต กำแพงเพชร 2555 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา MG 1303 องค์การและการจัดการ ก่อนและหลังการใช้ Cornell note-taking system ของนักศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
 • มรกต กำแพงเพชร 2558 การศึกษาเจตคติทางการเรียนของนักศึกษาต่อการใช้ QR Code เป็นสื่อการสอนใน วิชา GE2152 ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปีการศึกษา 2558


 • ปริญญาตรี : บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท : ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท : ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เรื่อง “หลักและวิธีการสหกรณ์ “ รายงานกิจการประจำปี 2542 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “วิสัยทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 กับ แนวความคิดทางสหกรณ์” รายงานกิจการประจำปี 2543 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “เปรียบเทียบสหกรณ์กับองค์การธุรกิจอื่น” จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – สิงหาคม 2543
 • เรื่อง “การตรวจสอบภายในกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์” วารสาร มฉก. วิชาการ
 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม – ธันวาคม 2543
 • เรื่อง “กลยุทธ์การกระจายอำนาจสู่ความเป็นเลิศขององค์การ” วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553
 • เรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” วารสาร มฉก. วิชาการฉบับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 มกราคม – มิถุนายน 2545
 • เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติ ญี่ปุ่นกับบรรษัทข้ามชาติไทย” วารสาร มฉก. วิชาการฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 มกราคม – มิถุนายน 2547
 • เรื่อง “ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดกับรูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศ : กรณีศึกษา เฉพาะกรุงเทพมหานคร”(Marketing Mix and Domestic Tourism Program : A Case Study of Bangkok Metropolitan) ตีพิมพ์ลงในวารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 ( พรสวรรค์ ว่องตระกูล และรุ่งฤดี รัตนวิไล)
 • เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขัน ไม่สมบูรณ์ในรายวิชา EC1003(เศรษฐศาสตร์จุลภาค) ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามเทคนิค Student Teams Achievement Divisions”(Enhance Learning Effectiveness of students through Cooperative Learning EC1003 (The Micro Economics) of Competitive Market and Non – Competitive Markets Taught Using Cooperative Learning Methods by Student Teams Achievement Divisions Technique) ตีพิมพ์ลงในวารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 (รุ่งฤดี รัตนวิไล)
 • เรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเบื้องและสุขภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี” ( MARKETING FACTORS INFLUENCING CONSUMER BUYING DECISION OF TILES AND SANITARY IN KABINBURI DISTRICT PRACHINBURI PROVINCE) ตีพิมพ์ลงในวารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 (สุรพงษ์ กัลยา และ รุ่งฤดี รัตนวิไล)
 • เรื่อง “การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา” (Economic Evaluation of Benefits and Value of Indigenous Vegetables Grown in Kuyaimee Sub-district of Sanam Chaikhet District of Chachoengsao Province) ตีพิมพ์ลงในวารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 (รุ่งฤดี รัตนวิไล)
 • ชลิตพันธ์​ บุญมีสุวรรณ​ ศักชัย​ อรุณรัศมีเรือง​ รุ่งฤดี​ รัตนวิไล​ และสถาพร​ ปิ่นเจริญ.​ (2560) การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การในยุคประเทศ​ไทย​ 4.0 Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0. วารสารธุรกิจ​ปริทัศน์.​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ ปีที่​ 9​ ฉบับที่​ 2 (กรกฎาคม​-ธันวาคม​)​ : 155-172.
 • เรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ปี พ.ศ. 2544 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ• เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติ ญี่ปุ่นกับบรรษัทข้ามชาติไทย” ปี พ.ศ. 2546 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549”ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550”ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552”ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “การศึกษาภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เรื่อง “โครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับจีน (Logistics Services Provider Network Developing Project between Thai-China )” ปีพ.ศ. 2554
 • เรื่อง “การศึกษาพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ในสยามประเทศ กรณีศึกษา บริษัทโงวฮก จำกัด (The Study of Logistics Development in Siam : A Case Study of Ngow Hock Co., Ltd)” ปี พ.ศ. 2554
 • เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขัน ไม่สมบูรณ์ในรายวิชา EC1003(เศรษฐศาสตร์จุลภาค) ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามเทคนิค Student Teams Achievement Divisions”(Enhance Learning Effectiveness of students through Cooperative Learning EC1003 (The Micro Economics) of Competitive Market and Non – Competitive Markets Taught Using Cooperative Learning Methods by Student Teams Achievement Divisions Technique) ปีพ.ศ. 2556
 • เรื่อง “การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนาม ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา” (Economic Evaluation of Benefits and Value of Indigenous Vegetables Grown in Kuyaimee Sub-district of Sanam Chaikhet District of Chachoengsao Province) ปีพ.ศ. 2559
 • รุ่งฤดี รัตนวิไล,(2016),การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านในตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559,หน้า 85-101
 • ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ, ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, รุ่งฤดี รัตนวิไล, สถาพร ปิ่นเจริญ,(2017)การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การในยุคประเทศไทย 4.0,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า155-172
 • รุ่งฤดี รัตนวิไล,(2019),เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันว่าด้วยเรื่องส่วนเกินผู้บริโภค,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 893-900
 • ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, พิมสิริ ภู่ตระกูล, รพี อุดมทรัพย์, รุ่งฤดี รัตนวิไล, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง, สถาพร ปิ่นเจริญ,(2019),นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ,หน้า 232-246
 • รุ่งฤดี รัตนวิไล (2564),เศรษฐศาสตร์จุลภาค,สมุทรปราการ: โครงการตำรามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.


 • ปริญญา ตรี : น.บ.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท : พบ.ม.(บริหารธุรกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กวิสรา ศรีผ่องบำรุง,ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์ (2564), บทบาทของ KOL ในธุรกิจออนไลน์จีน, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนานาชาติครั้งที่ 8