หลักสูตรธุรกิจจีน

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรธุรกิจจีน

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจจีน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพภายใต้วัฒนธรรมการทำธุรกิจจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 

วิชาบังคับ

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 7 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 5 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 12 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาแกน ( 45 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 42 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 3 หรือ 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 9 หรือ 12 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )
 • ประกอบอาชีพในสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์กรภาครัฐและหน่วยอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจจีน
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจจีน