หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจดิจิทัล

[smartslider3 slider=”15″]

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจดิจิทัล • ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2531
 • ปริญญาโท : MSc.(Information Management) Asian Institute of Technology,1996
 • ปริญญาเอก : Ph.D.(Information Systems) Victoria university of Wellington,NewZealand,2009
 • ลั่นทม จอนจวบทรง. (2562). การแปลงรูปสู่ธุรกิจดิจิทัลก่อนถูกยุบสลาย. ธุรกิจปริทัศน์, 11(2). 216-231.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง. (2561). การวิจัยทางระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง. (2560). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 5). สมุทรปราการ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง และ ณธภร ธรรมบุญวริศ. (2561). การใช้วิจัยปฏิบัติการในงานวิจัยทางระบบสารสนเทศ. ธุรกิจปริทัศน์, 10(2). 249-263.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง,ณธภร ธรรมบุญวริศ. (2560). การค้นหาทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นผ่านโอกาสของชุมชน. ธุรกิจปริทัศน์, 9(2),141-154.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง, ณธภร ธรรมบุญวริศ และ กิตติ เลิศกมลรักษ์. (2560). การสร้างทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นในคนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาการวัดทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่น เรื่องผักพื้นบ้าน. ธุรกิจปริทัศน์, 9(1). 159-177.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง, ณธภร ธรรมบุญวริศ และ กิตติ เลิศกมลรักษ์. (2559). การวัดทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่นในคนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาการวัดทุนมนุษย์ความรู้ท้องถิ่น เรื่องผักพื้นบ้าน. ธุรกิจปริทัศน์, 8(1). 145-164.
 • ลั่นทม จอนจวบทรง, พิมสิริ ภู่ตระกูล, ณธภร ธรรมบุญวริศ. (2563). การค้นหาทุนมนุษย์ กรณีศึกษา ความรู้เรื่องผักพื้นบ้านของชุมชนชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร. ธุรกิจปริทัศน์, 12(1). 134-152.
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, เกษม พลายแก้ว, ลั่นทม จอนจวบทรง, และ นันทวุฒิ ครุธา. (2563). การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายปลาสลิดบางบ่อผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย. ธุรกิจปริทัศน์, 12(2).12-146.
 • ประนอม ลอองนวล, เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์, แววมยุรา คำสุข, ชุติระ ระบอบ, สุวรรณา อินคล้าย, ลั่นทม จวนจวบทรง, ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, ชรินพร งามกมล, ทรรศจันทร์ ปิยะตันติ, พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, นิตยา ลิ้มไพศาล (2561). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • Lanthom Jonjoubsong, Pimsiri Pootrakul, Nathaporn Thammabunwarit,(2018). Human Capital Discovery through Opportunity Discovery with Consumer Behaviour; The Case Study of Indigenous Vegetable Knowledge as Human Capital of Vicinity Community,6th National and International Conference, 153-160.
 • Jonjoubsong, L., Thammabunwarit, N. and Lertkamonruk, K. (2017). Use of Web 2.0 to Support Human Capital Creation: A Case of Indigenous Knowledge in Rural of Thailand. Business Review, 9(1). 247-262.
 • Jonjoubsong, L., Thammabunwarit, N. and Lertkamonruk, K. (2016). A Framework and Tools for Indigenous Knowledge Human Capital Measurement in a Young Generation. International Review of Management and Business Research, 5(1). 106-116.
 • ชัชราวรรณ  มีทรัพย์ทอง, เกษม  พลายแก้ว,  ลั่นทม จอนจวบทรง, นันทวุฒิ  ครุธา, (2020), การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายปลาสลิดบางบ่อผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย, วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 12-146
 • ลั่นทม จอนจวบทรง,ณธภร ธรรมบุญวริศ, (2564), รูปแบบของธุรกิจดิจิทัลและระบบนิเวศวิทยาทางดิจิทัล,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564, หน้า 1-7
 • ลั่นทม จอนจวบทรง,(2564),ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ, สมุทรปราการ: โครงการตำรามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.


 • ปริญญาตรี : นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, จิราวรรณ คงคล้าย และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน(2559). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21. วารสารธุรกิจปริทรรศน์ ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2559.
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง และ ประสพชัย พสุนนท์ (2557). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารธุรกิจปริทรรศน์ ฉบับที่ 7. พ.ศ. 2557
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง และพงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ . กรอบและแนวความคิดของภาวะผู้นำแบบควอนตัม (2553). วารสารธุรกิจปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉ. 2
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง การศึกษาเครื่องมือในการจัดการและความสอดคล้องในการนำมาใช้กับวัฒนธรรมองค์การ ของคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล(2553)
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง. บทบาทของ CSR กับปัญหาภาวะโลกร้อน (2552). วารสารธุรกิจปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉ. 1
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง และพงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ . กรอบและแนวความคิดของภาวะผู้นำแบบควอนตัม (2553). วารสารธุรกิจปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉ. 2
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง. ผลกระทบของวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีต่อรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรประเทศไทย (2553). วารสารธุรกิจปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉ. 2
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง. วัฒนธรรมคุณภาพ : วัฒนธรรมองค์การ (2549). วารสารธุรกิจปริทรรศน์ ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2549..
 • ประนอม ลอองนวล, เจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์, แววมยุรา คำสุข, ชุติระ ระบอบ, สุวรรณา อินคล้าย, ลั่นทม จวนจวบทรง, ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, ชรินพร งามกมล, ทรรศจันทร์ ปิยะตันติ, พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, นิตยา ลิ้มไพศาล (กรกฎาคม 2561.),ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ,ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2561(295 หน้า) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ชัชราวรรณ  มีทรัพย์ทอง, เกษม พลายแก้ว, ลั่นทม จอนจวบทรง  และนันทวุฒิ  ครุธา (2563). การพัฒนาช่องการการจัดจำหน่ายปลาสลิดบางบ่อผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย,  วารสารธุรกิจปริทัศน์  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2563
 • The reproductive index from SEIR model of Covid-19 epidemic in Asean. (2020) udomsamuthirunGrittichon ChanilkulPongkarn TongkhonburiChatcharawan Meesubthong.Preprint. medRxiv. ID: ppmedrxiv-20078287. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, เกษม พลายแก้ว, ลั่นทม จอนจวบทรง, นันทวุฒิ ครุธา,(2020),การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายปลาสลิดบางบ่อผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 12-146
 • ชัชราวรรณ  มีทรัพย์ทอง, เกษม  พลายแก้ว,  ลั่นทม จอนจวบทรง, นันทวุฒิ  ครุธา, (2020), การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายปลาสลิดบางบ่อผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย, วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563,หน้า 12-146

เอกสารประกอบการสอน

 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง(2557). ผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ในธุรกิจ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ.
 • ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง(2557).จิตวิทยาธุรกิจ . มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ.

ผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 • การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการครบวงจร. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(การคลัง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : M.B.A.(Marketing)Lasalle University
 • ปริญญาเอก : Ph.D. (Development Administration) National Institute of Development Administration
 • เอกสารคำสอน การตลาดบริการ 2552 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ผู้ช่วยนักวิจัย (2548) ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริโภคไทยในกรุงเทพมหานครต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
 • Cooperative Author ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ: สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
 • ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ.2559-2563
 • Lanthom Jonjoubsong, Pimsiri Pootrakul, Nathaporn Thammabunwarit,(2018),Human Capital Discovery through Opportunity Discovery with Consumer Behaviour; The Case Study of Indigenous Vegetable Knowledge as Human Capital of Vicinity Community,6th National and International Conference, หน้า 153-160
 • ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตน์, พิมสิริ ภู่ตระกูล, พิษณุ วรรณกูล, อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน,(2017),การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 9 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,หน้า249-267
 • ชุติระ ระบอบ, สิทธิโชค สินรัตน์, ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล,พิมสิริ ภู่ตระกูล,(2018),วิจัยประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
 • พิมสิริ ภู่ตระกูล, นิรมล เจริญสวรรค์, เมธี รัชตะวิศาล, สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์,สุเมษ เลิศจริยพร,(2018),การรับรู้ในเอกลักษณ์ปลาสลิดบางบ่อและปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผู้บริโภค,วารสารธุรกิจปริทัศน์ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2561,หน้า 155-170
 • นิตยา ลิ้มไพศาล,ประนอม ละอองนวล,พิมสิริ ภู่ตระกูล,สถาพร ปิ่นเจริญ,(2019),เทคโนโลยี 5G ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า810-820
 • ศักชัย อรุณรัศมีเรือง, พิมสิริ ภู่ตระกูล, รพี อุดมทรัพย์, รุ่งฤดี รัตนวิไล, ศิริวุฒิ รุ่งเรือง, สถาพร ปิ่นเจริญ,(2019),นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ,หน้า 232-246
 • วิชุตา อยู่ยงค์,พิมสิริ ภู่ตระกูล, ประนอม ละอองนวล, นิตยา ลิ้มไพศาล,(2020),การจัดการต้นทุนการเลี้ยงและผลิตภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563,หน้า 153-170
 • ลั่นทม จอนจวบทรง, พิมสิริ ภู่ตระกูล, ณธภร ธรรมบุญวริศ,(2020),การค้นหาทุนมนุษย์ กรณีศึกษา ความรู้เรื่องผักพื้นบ้านของชุมชนชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563,หน้า 134-152