หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี ความรอบรู้และความเข้าใจในศาสตร์และทักษะทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน มีทักษะการสื่อสารในระดับสากลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของจีนที่มีผลกระทบทาให้ไทยต้องปรับตัวสาหรับการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทาให้หน่วยงานและองค์การต่างๆ ของไทยทั้ง ภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความตื่นตัว และความพยายามร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และเป็นศูนย์กลางของสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก รวมทั้งคลังเก็บสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเพราะมีเส้นทางคมนาคมขนส่งไปสู่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้วยความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดาเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ศาสตร์ในสาขาวิชาทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไทยและจีน มีความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ การสร้างทักษะด้านการส่งออกและนาเข้า การส่งเสริมภาวะผู้นา ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกาลังสาคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และคาดหวังว่าบัณฑิตทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จะสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาบังคับ

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 2 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 9 หน่วยกิต )

วิชาเลือก

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาแกน ( 48 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 36 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 3 หรือ 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 9 หรือ 12 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )
 • บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทางานทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนาความรู้ไปใช้ในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง