หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มุ่งเน้นความรู้และคุณธรรม รวมทั้งมีทักษะในการวิชาชีพ สามารถจัดการอุตสาหกรรมทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและจีน

  • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 รายวิชา ( ไม่นับหน่วยกิต )
  • หมวดวิชาบังคับ ( 24 หน่วยกิต )
  • หมวดววิชาเลือก ( 3 หน่วยกิต )
  • วิทยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต )

รวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 รายวิชา ( ไม่นับหน่วยกิต )
  • หมวดวิชาบังคับ ( 24 หน่วยกิต )
  • หมวดวิชาเลือก ( 12 หน่วยกิต )
  • การศึกษาอิสระ ( 3 หน่วยกิต )
  • สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า ( ผ่าน / ไม่ผ่าน )

รวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต