หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีการเชื่อมโยงความรู้และการจัดการนวัตกรรมไปสู่ภาคธุรกิจ มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของจีนที่มีผลกระทบทาให้ไทยต้องปรับตัวสาหรับการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทาให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของไทยทั้ง ภาครัฐ เอกชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความตื่นตัวและความพยายามร่วมกันพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และเป็นศูนย์กลางของสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก รวมทั้งคลังเก็บสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเพราะมีเส้นทางคมนาคมขนส่งไปสู่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้วยความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดาเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม) หลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ศาสตร์ในสาขาวิชาทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไทยและจีน มีความสามารถและทักษะควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยจะมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติที่เรียกว่า “สหกิจศึกษา (Cooperative Education)” โดยการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริงเพื่อเป็นกาลังสาคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมและคาดหวังว่าบัณฑิตทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม จะสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาบังคับ

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 2 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 9 หน่วยกิต )

วิชาเลือก

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาแกน ( 48 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 36 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 3 หรือ 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 9 หรือ 12 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )
 • ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่แผนกจัดส่งสินค้าและเอกสาร
 • ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่จัดวางสินค้า
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า
 • นักวิเคราะห์ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนการผลิต
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่บริหาร
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมสินค้า