หลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ม่ความรอบรู้ในสาขาวิชาทางด้านการจัดการ โดยเสริมสร้างการเป็น ผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้นำที่มีการบริหารงานอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม, ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจจีน, ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสามารถและทักษะในการ ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่มีผลกระทบทำให้ไทยต้องปรับตัวสำหรับการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก ทำ ให้หน่วยงานและองค์การต่างๆ ของไทยทั้ง ภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน และ สถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความตื่นตัว และความพยายามร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระดับสากล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยตั้งอยู่ใกล้ กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และเป็นศูนย์กลางของสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน อุตสาหกรรมจำนวนมาก รวมทั้งคลังเก็บสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเพราะมี เส้นทางคมนาคมขนส่งไปสู่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และปณิธานของ มหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้วยความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทาง วิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำประเทศชาติไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึง ได้จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกจิ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี เพ่อื ผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ศาสตร์ในสาขาวิชาทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไทย-จีน และธุรกิจใน ภูมิภาคตะวันออก ให้มีความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ การสร้างทักษะภาวะความเป็นผู้นำ ควบคู่กับ การมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และคาดหวังว่าบัณฑิตทางด้านการ จัดการ จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน และ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาบังคับ

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 7 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 2 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 9 หน่วยกิต )

วิชาเลือก

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาแกน ( 54 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 30 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 3 หรือ 6 หน่วยกิต )
  • สหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)
  • ฝึกปฎิบัติงานนอกสถานที่ ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท ( 9 หรือ 12 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )