หลักสูตรการตลาด

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการตลาด

วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คือ มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กันไป ทั้งทางด้านทฤษฎีทางด้านการตลาด ความมีคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมและประสบการณ์ ที่เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพการตลาดผสมผสานกับความสามารถและความเข้าใจ การใช้เครื่องมือนวัตกรรมการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างให้บัณฑิตของหลักสูตร เป็นเลิศในความสามารถและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการประกอบอาชีพและ ธุรกิจทางการตลาด 

วิชาบังคับ

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 7 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 9 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 2 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 12 หน่วยกิต )

วิชาเลือก ( 6 หน่วยกิต )

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 3 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาแกน ( 48 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 46 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 3 หรือ 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 9 หรือ 12 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )
 • ฝ่ายขาย
 • ฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย
 • ฝ่ายสื่อสารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
 • ฝ่ายจัดซื้อ
 • ฝ่ายโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว