หลักสูตรการบัญชี

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการบัญชี

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพการเงิน สามารถปฏิบัติงานได้ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ สามารถสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

วิชาชีพบัญชีนับเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การพัฒนาบุคลลากรทางด้านการบัญชีหรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนอกเหนือจากการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีแล้ว ยังต้องพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้บุคลลากรทางด้านการบัญชีที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม นำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาประเทศและสังคมอย่างมั่นคง ยั่งยืน

วิชาบังคับ ( 23 หน่วยกิต )

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 2 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 9 หน่วยกิต )

วิชาเลือก ( ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต )

 • กลุ่มวิชาแกน ( 48 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 36 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 3 หรือ 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 9 หรือ 12 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )
 • ด้านการทำบัญชี
 • ด้านการสอบบัญชี
 • ด้านบัญชีบริหาร
 • ด้านการภาษีอากร
 • ด้านการวางระบบบัญชี
 • ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 • ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและการบัญชี