หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชา ทั้งทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

จากการที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ที่จะทำให้ระบบ โลจิสติกส์ของไทยได้มาตรฐานสากล รองรับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและจีนที่มีผลกระทบทำให้ไทยต้องปรับตัวสำหรับการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทำให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของไทยทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความตื่นตัว และความพยายามร่วมกันพัฒนาโลจิสติกส์ของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางของสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก รวมทั้งคลังเก็บสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเพราะมีเส้นทางคมนาคมขนส่งไปสู่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้วยความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำประเทศชาติไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) หลักสูตร 4 ปี เพื่อผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ศาสตร์ในสาขาวิชาทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไทยและจีน มีความสามารถและทักษะควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และคาดหวังว่าบัณฑิตทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิชาบังคับ

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 7 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 5 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 12 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาแกน ( 48 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 36 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 3 หรือ 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 15 หรือ 18 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )
 • ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่แผนกจัดส่งสินค้าและเอกสาร
 • ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่จัดระบบการขนส่ง
 • ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่จัดวางสินค้า
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมสินค้าคงคลัง 
 • พนักงานประสานงานรับ – ส่งสินค้าเข้าและออก
 • นักวิเคราะห์ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์กระจายสินค้า
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมสินค้า
 • หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่จัดระบบขนส่งทางบก