หลักสูตรธุรกิจจีน

[smartslider3 slider=”14″]

หลักสูตรธุรกิจจีน

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความใฝ่รู้ มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีประสบการณ์จากการทำงานจริงผ่านกระบวนการการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีทักษะการสื่อสารภาษาจีน มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจจีนซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ และสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่นำเอาความรู้ด้านจีนศึกษา และบริหารธุรกิจเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ที่ประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในเวทีโลก และรองรับการขยายตัวของธุรกิจจีนที่เข้ามาในประเทศไทย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจจีน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ มีทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรภายใต้วัฒนธรรมการทำธุรกิจจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

– วิชาบังคับ (20 หน่วยกิต)

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 4 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 8 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 2 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 6 หน่วยกิต )

– วิชาเลือก (4 หน่วยกิต)

 • กลุ่มวิชาแกน ( 45 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 39 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 6 หน่วยกิต )
  • สหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 6 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )

 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 289,100 บาท (ไม่ค่าเดินทางไปประเทศจีน)
 • ไปเรียนที่ประเทศจีน ปี3 เทอม 1
 • สามารถเลือกฝึกงาน ได้ทั้งในประเทศ หรือ ไปฝึกงานที่ประเทศจีน