หลักสูตรนานาชาติ

[smartslider3 slider=”15″]

หลักสูตรนานาชาติ • ปริญญาตรี : B.B.A.(Finance Market Management)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท : M.B.A.(Investment Analysis Management)Exeter University of U.K.
 • Influence of the Electronic Media on Cultural Consumption, NEWS WORLD, 2010.08, AnHui
 • Influence of the Film and Television Transmission on Cultural Consumption, XIAOXIANG SOUND SCREEN, 2010.04. HuNan
 • Research on the Development Strategy of Radio and TV Media in Gansu Province under the Background of “the three networks Integration”, The Governmental Social Science Project, 2016.06, GanSu
 • Jingyan Zhao,(2019),Exploring the Core Competence of Star-rated Hotels in China,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 177-188
 • Jingyan Zhao,(2019),Hotel Brand Competitiveness–Taking Guangzhou Dongyuan InternationalHotel as an Example,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 153-164
 • Jingyan Zhao,(2019),Status study on Travel Preference of Chinese Overseas Students inThailand—Taking the Business School of Huachiew ChalermprakietUniversity as an example,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 128-139
 • Wenting He, Jingyan Zhao,(2019),Research on the Current Situation and Cultivation of Chinese OverseasStudents’Sense of Social Responsibility in Thailand,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 165-176 • ปริญญาตรี : บธ.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(การเงิน)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สิทธิโชค สินรัตน์,รพี อุดมทรัพย์,อดุลย์ นงภา,ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์,(2018),ความสำคัญของปัจจัยการจัดการที่มีผลต่อการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง,การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,พฤศจิกายน 2561,หน้า 431-437
 • รพี อุดมทรัพย์,สิทธิโชค สินรัตน์,ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์,อดุลย์ นงภา,(2019),การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของศูนย์กระจายสินค้าด้วยการประเมินปัจจัยชี้วัดด้านทระพยากรและความสามารถ การให้บริการโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพ,การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเชียงใหม่,กุมภาพันธ์ 2562
 • Teerat Ratrawetakorn, Supachate Innet,(2019),Blockchain Technology to Increase the Credibility of the Academic Credentials,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 23-28
 • Teerat Ratrawetakorn,Rapee Udomsap,Conrado Aquino,(2018),The Important Parts of International E-Commerce Business,Focusing on B2B,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 265-280
 • พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์, ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์, มนัส บุญวงศ์, ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์,(2019),รูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มแห่งประเทศไทย,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,หน้า 87-105


 • ปริญญาตรี : Bachetor of Science(ฺBusiness Administration)Ateneo de Davao University
 • ปริญญาโท : Master in Business Administration(Business Administration)University of Sto. Tomas
 • Cai Xu, Chan Tan Tan, Fuyuan Ou, Huaijun Chen, Krittanai Chansrivilai, Penpan Apiraktrakul, Sadcha Chillatan, Conrad U. Aquino, Suriya Bootthaisong, The Effect of Negative Corporate News (NCNs) on Brand Equity and Repurchase Intention among Undergraduate Students at Huachiew Chalermprakiet University, The 5th National and International Conference, p52-58
 • Kanoporn Pongthongcharoen1, Pakpoom Kapitta, Thunda Soontorn, Chalida Dheerarattanangkura, Sutinee Sukcharoen, Conrad U. Aquino, Suriya Bootthaisong, The Effect of Green Program by Constructivism Concept (GProCC) Relative to Willingness to Purchase Green Products for Non-Green Consumers at Huachiew Chalermprakiet University, The 5th National and International Conference, p29-33
 • Cai Xu, Chan Tan Tan, Fuyuan Ou, Huaijun Chen, Krittanai Chansrivilai, Penpan Apiraktrakul, Sadcha Chillatan, Conrad U. Aquino, Suriya Bootthaisong,(),The Effect of Negative Corporate News (NCNs) on Brand Equity and Repurchase Intention among Undergraduate Students atHuachiew Chalermprakiet University,The 5 th National and International Conference,p52-58
 • Kanoporn Pongthongcharoen, Pakpoom Kapitta, Thunda Soontorn, Chalida Dheerarattanangkura, Sutinee Sukcharoen, Conrad U. Aquino, Suriya Bootthaisong ,(),The Effect of Green Program by Constructivism Concept (GProCC) Relative to Willingness to Purchase Green Products for Non-Green Consumers at Huachiew Chalermprakiet University,The 5 th National and International Conference,p29-33
 • Teerat Ratrawetakorn,Rapee Udomsap,Conrado Aquino,(2018),The Important Parts of International E-Commerce Business,Focusing on B2B,วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561,หน้า 265-280
 • Chaisit.,T., Jones, P. and Aquino,U,C. (2020). Thai Tourist’s Perceptions and Factors Affecting a Visit to a New Destination in the North-West of China: The Case of Xinjiang,  National and International Conference:Management Science on 12 September 2020 (Online full paper), Sukhothai Thammathirat Open University


 • ปริญญาตรี : Bachetor of Business Administration(BBA) Assumption University,2014
 • ปริญญาโท : Master of Management in Organization Development and Management, Assumption University,2018
 • Wenting He, Jingyan Zhao,(2019),Research on the Current Situation and Cultivation of Chinese OverseasStudents’Sense of Social Responsibility in Thailand,การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,กรกฎาคม 2562,หน้า 165-176


 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ปริญญาโท : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศักชัย อรุณรัศมีเรือง พิมสิริ ภู่ตระกูล รพี อุดมทรัพย์ รุ่งฤดี รัตนวิไล ศิริวุฒิ รุ่งเรือง สถาพร ปิ่นเจริญ.(2562) นวัตกรรมและการยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย (Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries).  วารสารธุรกิจปริทัศน์. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): หน้า 232-246
 • ชลิตพันธ์​ บุญมีสุวรรณ​ ศักชัย​ อรุณรัศมีเรือง​ รุ่งฤดี​ รัตนวิไล​ และสถาพร​ ปิ่นเจริญ.​ (2560) การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การในยุคประเทศ​ไทย​ 4.0 Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0. วารสารธุรกิจ​ปริทัศน์.​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัย​หัว​เฉียว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ ปีที่​ 9​ ฉบับที่​ 2 (กรกฎาคม​-ธันวาคม​)​ : 155-172.
 • บทความวิชาการ ศักชัย อรุณรัศมีเรือง (2556). ไคเซ็น : หัวใจสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (KAIZEN : The Key to Japan’s Competitive Success in World Industries). วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556), หน้า 139-149.
 • บทความวิชาการและนำเสนอสู่ที่ประชุม การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย ครั้งที่ 30 (15 มีนาคม 2556). Sakchai Aroonratsameruang IMPLEMENTING THAI KAIZEN FOR SUSTAINABLE COLLABORATIVE SUCCESS (Project : 9 Chaisith 55). The 30th ASAIHL Thailand Inter-University Conference “Advancing Collaborative Strategy for Achieving Excellence”, Hosted by Huachiew Chalermprakiet University (15 March 2013).