หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรนานาชาติ

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ที่มีภาวะผู้นา อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีน ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของจีนและการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน ทาให้ประเทศไทยต้องปรับตัวสาหรับการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทาให้หน่วยงานและองค์การต่างๆ ของไทยทั้ง ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความตื่นตัว และความพยายามร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และเป็นศูนย์กลางของสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก รวมทั้งคลังเก็บสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเพราะมีเส้นทางคมนาคมขนส่งไปสู่ท่าเรือ แหลมฉบัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้วยความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดาเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ศาสตร์ในสาขาวิชาทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประชาคมอาเซียนที่ไทยและจีนมีบทบาทสาคัญ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ การสร้างทักษะภาวะความเป็นผู้นา ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกาลังสาคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และคาดหวังว่าบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ จะสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิชาบังคับ

  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 9 หน่วยกิต )
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 9 หน่วยกิต )
  • กลุ่มวิชาภาษา ( 12 หน่วยกิต )
  • กลุ่มวิชาแกน ( 43 หน่วยกิต )
  • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 36 หน่วยกิต )
  • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 3 หรือ 6 หน่วยกิต )
  • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 9 หรือ 12 หน่วยกิต )
  • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )
  • บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทางานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งและดาเนินงานธุรกิจของตนเอง