หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 1. วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
 2. วิชาเอกการตลาด
 3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 4. วิชาเอกธุรกิจจีน
 5. วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความใฝ่รู้ มีทักษะทางวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีประสบการณ์จากการทำงานจริงผ่านกระบวนการการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจีนซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ และสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลกระทบทำให้ไทยต้องปรับตัวสำหรับการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลกทำให้หน่วยงานและองค์การต่างๆของไทยทั้งภาครัฐเอกชนหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความตื่นตัวและความพยายามร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและเป็นศูนย์กลางของสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกมีเส้นทางคมนาคมขนส่งไปสู่ท่าเรือแหลมฉบังและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564ได้มีการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเป็นระบบธนาคารหน่วยกิตมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาในลักษณะของโมดูล  โดยเชื่อมโยงในเรื่องของนโยบาย Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และมาตรฐานอาชีพตามสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าด้วยกันทำให้มีรายวิชาวิชาที่ทันสมัย มีความเป็นสากล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่จะเน้นสมรรถนะในการทำงานให้ความสำคัญภาษาต่างประเทศ  รวมถึงรายวิชาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในประเทศจีน นอกจากการพัฒนาบุคลลากรทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ยังต้องพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบัณฑิต เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรมที่จะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาสังคมในระดับประเทศและสังคมโลกด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน

วิชาบังคับ ( 23 หน่วยกิต )

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 2 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาภาษา ( 9 หน่วยกิต )

วิชาเลือก ( ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต )

 • กลุ่มวิชาแกน ( 57 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอกบังคับ ( 24 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาเอก / วิชาโท ( 6 / 9 หรือ 15 หน่วยกิต )
  • กลุ่มวิชาเอกเลือก ( 6 หรือ 9 หน่วยกิต )
  • กลุ่มวิชาโท ( 15 หน่วยกิต )
 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( 6 หรือ 3 หน่วยกิต )
  • สหกิจศึกษา ( 6 หน่วยกิต )
  • ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ( 3 หน่วยกิต )
  • โครงงานพิเศษ ( 3 หน่วยกิต )
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจ นักบริหาร นักวิชาการ และการเข้าทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ ด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารและพัฒนาองค์กรที่ปรึกษาด้านการประกอบการเจ้าของธุรกิจเป็นต้น

 1. ด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารและพัฒนาองค์กรที่ปรึกษาด้านการประกอบการเจ้าของธุรกิจเป็นต้น
 2. ด้านการตลาด เช่น  นักวิเคราะห์และวิจัยตลาดผู้บริหารกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งโฆษณาและส่งเสริมการขายบริการหลังการขายหรือลูกค้าสัมพันธ์พนักงานขายและดูแลลูกค้าในการจัดกิจกรรมผู้ดำเนินการและสัมภาษณ์การสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานจัดซื้อผู้บริหารงานส่วนสื่อสารองค์กรผู้บริหารการจัดกิจกรรมทางการตลาดผู้บริหารโครงการผู้บริหารสินค้าอีคอมเมิร์ซผู้บริหารสื่อทางสังคมเป็นต้น
 3. ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช่นเป็นผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ส่งออก-นำเข้า โลจิสติกส์ การขนส่งระหว่างประเทศ การบริการระหว่างประเทศ และหน่วยงานของภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
 4. ด้านธุรกิจจีน  เช่น ประกอบอาชีพในสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งองค์กรภาครัฐและหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจจีนและสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจีน เช่น นำเข้าสินค้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทยและจีน การติดต่อประสานงานระหว่างไทยและจีน เป็นต้น
 5. ด้านธุรกิจดิจิตัลเช่น ผู้บริหารระบบ นักธุรกิจดิจิทัลเกิดใหม่ นักธุรกิจสมัยใหม่ นักการตลาดดิจิทัล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้ชำนาญเฉพาะด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ สายวิชาชีพแผนกพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยอาชีพต่างๆ ได้แก่ นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ทดสอบระบบ ผู้ดูแลเว็บ (Webmaster) สายวิชาชีพด้านวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิจัย สายวิชาชีพอิสระได้แก่ นักเขียนโปรแกรมอิสระ นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการอิสระ เช่น ร้านขายและซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านให้บริการเกมและอินเทอร์เน็ต ผู้ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  เช่น ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน การประมวลผลบนคลาวด์