หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตร

"คณะบริหารธุรกิจมหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ"

Course
"Faculty of Business Administration"
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจดิจิทัล จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสำหรับทุกภาคส่วนที่มุ่งปรับการดำเนินการให้เดินหน้าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ว่าจะภาคส่วนการพาณิชย์ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ หรือการค้าข้ามประเทศในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทาน ภาคส่วนการบริการ หรือแม้แต่ภาคการเกษตรที่ปรับระบบการเกษตรไปสู่ระบบการเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farming) ด้วยระบบธุรกิจดิจิทัล

 • วิทยานิพนธ์ ( 36 หน่วยกิต )

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • วิชาพื้นฐาน ( ไม่มีเครดิต )
 • วิชาบังคับ ( 18 หน่วยกิต )
 • วิชาเลือก ( 6 หน่วยกิต )
 • วิทยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต )

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • วิชาพื้นฐาน ( ไม่มีเครดิต )
 • วิชาบังคับ ( 18 หน่วยกิต )
 • วิชาเลือก ( 12 หน่วยกิต )
 • การศึกษาอิสระ ( 6 หน่วยกิต )

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL 440 (Paper-based), 95 (Computer-based) or 42 (Internet-based)
  • TOEIC  450
  • IELTS  4
  • CU-TEP  60