การเขียนผังงาน (Flowchart) มี 3 แบบ
  1. ผังงานแบบเรียงลำดับ (Sequemce Flowchart)
2. ผังงานแบบมีทางเลือกหรือแบบมีเงื่อนไข (Selectiom or Condition Flowchart)
3. ผังงานแบบการทำงานแบบวนซ้ำ (Repetiton or Loop Flowchart)
 
การเขียนผังงานแบบเรียงลำดับ (Sequemce Flowchart)
แสดงการออกแบบขั้นตอนสำหรับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กำหนดชื่อรายการของข้อมูลและผลลัพธ์ ดังนี้

ชื่อข้อมูล : H แทนความสูงของรูปสี่เหลี่ยม

: L แทนความยาวของรูปสี่เหลี่ยม

ชื่อผลลัพธ์ : R แทนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

(1) Pseudo code

เริ่มการทำงาน

อ่านค่า H , L

R = H*R

แสดงผล R

จบการทำงาน

การเขียนผังงานแบบมีทางเลือกหรือแบบมีเงื่อนไข (Selectiom or Condition Flowchart)

ตัวอย่าง 2.2 การตรวจสอบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าเป็นจะลดราคาหนังสือให้ 10 % ถ้าไม่ใช่คิดราคาเต็มกำหนดให้ Member แทนการตรวจสอบว่าใช่สมาชิกหรือไม่

Price แทนราคาหนังสือ

Total แทนจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

1. Pseudo code

เริ่มการทำงาน

อ่านค่า Member

ตรวจสอบตามเงื่อนไข ว่าเป็นสมาชิกหรือไม่

ถ้าเป็นจริง อ่านค่า Price

Total = Price – ( Price *10%)

ถ้าเป็นเท็จ อ่านค่า Price

Total = Price

แสดงผลของค่า Total

จบการทำงาน

การเขียนผังงานแบบการทำงานแบบวนซ้ำ (Repetiton or Loop Flowchart )
2.) การทำแบบ Do until Loop
ตัวอย่าง 2.3 นับเลขตั้งแต่ 1 -10

(1) Pseudo code

เริ่มการทำงาน

ตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร i=0 ,j=o

รับค่า i มาจากคีย์บอร์ด

ทำการประมวลผล j = j+i

ทำการเพิ่มค่าตัวแปร i คือ i=i+1

แสดงผลค่า j ออกทางหน้าจอ

ตรวจสอบตามเงื่อนไข ว่า i<10 หรือไม่

ถ้าเป็นจริง ให้ไปทำการประมวลผลอีกครั้ง

ถ้าเป็นเท็จ ออกจากโปรแกรม

จบการทำงาน

การทำแบบ For Loop
ตัวอย่าง 2.4 บวกเลขที่เริ่มจาก 1-10

(1)Pseudo code

เริ่มการทำงาน

ตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร i=0 ,j=o

รับค่า i มาจากคีย์บอร์ด

ตรวจสอบตามเงื่อนไข ว่า i<10 หรือไม่

ถ้าเป็นจริง ทำการประมวลผล j = j+i

ทำการเพิ่มค่าตัวแปร i คือ i=i+1

กลับไปตรวจสอบเงื่อนไข

ถ้าเป็นเท็จ แสดงผลค่า j ออกทางหน้าจอ

จบการทำงาน

การเขียนผังงานแบบการทำงานแบบวนซ้ำ (Repetiton or Loop Flowchart )

การทำแบบ While Loop