หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


 • ชื่อหลักสูตร

  • (ภาษาไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

  • (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor  of Business Administration Program in  Business Computer

   

  ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  • ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)  : บธ..  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor  of  Business Administration (Business  Computer)

  • ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A.  (Business  Computer)

   

  โครงสร้างหลักสูตร

  • ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หมวดวิชาเฉพาะ   และหมวดวิชาเลือกเสรี  ซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตดังนี้

   • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

    • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  หน่วยกิต

    • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3    หน่วยกิต 

    • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  13  หน่วยกิต

    • กลุ่มวิชาภาษา  9    หน่วยกิต

    • กลุ่มวิชาพลานามัย  2    หน่วยกิต

   • มวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   105 หน่วยกิต
    • วิชาแกน 60   หน่วยกิต

    • วิชาเอกบังคับ  30   หน่วยกิต

    • วิชาเอกเลือก  15   หน่วยกิต

   • มวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต

  รายวิชา

  • หมวดการศึกษาทั่วไป  

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

    • GE 1003 โลกทัศน์กับการดำเนินชีวิต

   ลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

   • GE 1013 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน 

   ลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

   GE 1022 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

   GE 1032 วิทยาศาสตร์กับสังคม 

   MA 1033 คณิตศาสตร์ทั่วไป

   ST  1053 สถิติเบื้องต้น 

   CS  1033 หลักคอมพิวเตอร์ 

   ลุ่มวิชาภาษา  

   GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร  

   GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   ลุ่มวิชาพลานามัย 

   GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  หมวดวิชาเฉพาะ 

   กลุ่มวิชาแกน 

   AC 1203  หลักการบัญชีขั้นต้น 1

   AC 1213  หลักการบัญชีขั้นต้น

   AC 3133  การบัญชีเพื่อการจัดการ

   BA 1103  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

   BA 2103  กฎหมายธุรกิจ

   BA 2133  เศรษฐศาสตร์จุลภาค

   BA 2143   เศรษฐศาสตร์มหภาค

   BA 3143   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

   BA 3153   การจัดการการผลิตและการดำเนินการ

   BA 3413   โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

   BA 4103   การวิจัยธุรกิจ

   BA 4113   การภาษีอากร

   EG 2513  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น 

   EG 2523  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

   FN 1603   การเงินธุรกิจ

   IT 3873  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   MG 1303  องค์การและการจัดการ 

   MG 4013  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

   MK 1503  หลักการตลาด 

   ST 2053   สถิติธุรกิจ 

   กลุ่มวิชาเอกบังคับ

   BC 2003   ตรรกะการเขียนโปรแกรม 

   BC 2013   โครงสร้างข้อมูล

   BC 3003   ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 

   BC 3013   ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

   BC 3023   การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

   BC 3033   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   BC 3043   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 

   BC 4003   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

   BC 4013   สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   BC 4023   โครงงานพิเศษ 

   กลุ่มวิชาเอกเลือก 

   BC 4103   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

   BC 4113   พาณิชย์อีเล็กโทรนิกส์ 

   BC 4123   การพัฒนาระบบงานมัลติมีเดีย

   BC 4133   สำนักงานอัตโนมัติ

   BC 4143   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

   BC 4153   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

   BC 4163   การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ 

   หมวดวิชาเลือกเสรี

   เลือกเรียนรายวิชาใดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยตามความสนใจ

  แผนการศึกษา

  ชั้นปีที่   1          ภาค 1

   AC 1203      หลักการบัญชีขั้นต้น 1

   GE 1003      โลกทัศน์กับการดำเนินชีวิต 

   GE 1013      สังคมไทยในโลกปัจจุบัน

   GE 1022      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น

   GE 1043      ภาษาไทยกับการสื่อสาร

   GE 1053      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ชั้นปีที่   1          ภาค 2

   AC 1213      หลักการบัญชีขั้นต้น

   BA 1103       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

   CS  1033     หลักคอมพิวเตอร์

   GE 1032      วิทยาศาสตร์กับสังคม 

   GE 1063      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   GE 1072      สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   MA 1033      คณิตศาสตร์ทั่วไป 

  ชั้นปีที่   2          ภาค 1

   BA 2133       เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

   BC 2003       ตรรกะการเขียนโปรแกรม

   EG 2513      ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น

   FN 1603      การเงินธุรกิจ

   MG 1303     องค์การและการจัดการ 

   ST  1053      สถิติเบื้องต้น

  ชั้นปีที่   2          ภาค 2

   BA 2103       กฎหมายธุรกิจ 

   BA 2143       เศรษฐศาสตร์มหภาค

   BC 2013      โครงสร้างข้อมูล

   EG 2523      การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

   MK 1503      หลักการตลาด

   ST 2053       สถิติธุรกิจ

  ชั้นปีที่   3          ภาค 1

   AC 3133      การบัญชีเพื่อการจัดการ 

   BA 3143       การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   BA 3413       โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

   BA 4103       การวิจัยธุรกิจ

   BC 3003      ระบบไมโครคอมพิวเตอร์

   BC 3013      ระบบการจัดการฐานข้อมูล

  ชั้นปีที่   3          ภาค 2

   BA 3153       การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

   BA 4113       การภาษีอากร

   BC 3023      การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

   BC 3033      การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   BC 3043      การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

   IT  3873       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ชั้นปีที่   4          ภาค 1

   BC 4003      การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 

   BC 4013      สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   .………..       วิชาเอกเลือก (1)

   .………..       วิชาเอกเลือก (2)

   .………..       วิชาเอกเลือก (3)

   .………..       วิชาเลือกเสรี (1)

  ชั้นปีที่   4          ภาค 2

   BC 4023      โครงงานพิเศษ

   MG 4013     การจัดการเชิงกลยุทธ์

   .………..       วิชาเอกเลือก (1)

   .………..       วิชาเอกเลือก (2)

   .………..       วิชาเลือกเสรี (1)