Bachelor of Business Administration Program inManagement 

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 

  อาจารย์ประนอม  ลอองนวล (หัวหน้าสาขา)
  บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  ผศ.สถาพร  ปิ่นเจริญ
  พบ.ม. (องค์การและการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    ผศ.ดร.ชัชราวรรณ  มีทรัพย์ทอง
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    ดร.นันทวุฒิ  ครุธา
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ข้อมูลเพิ่มเติม

   

  ดร.มรกต  กำแพงเพชร
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด (การจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ข้อมูลเพิ่มเติม