Bachelor of Business Administration Program in Chinese Business 

สาขาวิชาธุรกิจจีน

  อาจารย์ ดร.อัญชลี  สมบูรณ์  (ประธานหลักสูตร)
  B.Econ. (International Economics and Trade) University of International Business and Economics (Beijing, China)
  M.A. (Master of Teaching to Speakers of Other Language) Beijing Normal University (Beijing, China)
  D.Econ. (International Economics and Trade) University of International Business and Economics (Beijing, China)
   

 

    อาจารย์สุชาติ  วัฒกานนท์ (ประธานหลักสูตร)
  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
   
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

    อาจารย์ธนพิชญ์  ภู่สว่าง
  บธ.ม.(การตลาด) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเอเชียน
  สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยยูนนาน นครคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   
   

 

    อาจารย์ศุภรัตน์  ปรัชญาวาทิน
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตร"จีนในระบบเศรษฐกิจโลก"วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
   
   

 

    อาจารย์สุชารัตน์  กู้เกียรติสกุลมั่น
  บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  Master of Business Administration, Webster University, China
   
   

 

  อาจารย์ศักดิ์ชัย  รัตนปกรณ์ 
  MB.A.(บริหารธุรกิจ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
  คอ.บ.(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  นบ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช