แผนกพัฒนางานวิจัยฯ สำนักพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ในยุค Thailand 4.0 (2) 

ข่าวกิจกรรม

แผนกพัฒนางานวิจัยฯ สำนักพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ในยุค Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ชั้น 2

 

เอกสารประกอบ

  .