ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ใต้ัอัฒจรรย์ สนามฟุตบอลกลาง มฉก. 

ข่าวกิจกรรม

เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะมีโครงการทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยจะเริ่มพิธีทำบุญตักบาตร (พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตักบาตรเฉพาะอาหารแห้ง) เวลาประมาณ 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ใต้ัอัฒจรรย์ สนามฟุตบอลกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉิลมพระเกียรติ  ในการนี้คณาจารย์ท่านใดจะร่วมทำบุญ (เงิน) แจ้งความประสงค์ได้ที่น้องโป้งเพื่อที่จะได้รวบรวมใส่เป็นปัจจัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าจีน ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น 

 

 

  .