แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต และ แบบสอบถามสำหรับผู้บังคับบัญชา 

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต  ไฟล์เอกสาร              ลำดับ แบบสอบถามสำหรับผู้บังคับบัญชา  ไฟล์เอกสาร
 1 สาขาวิชาการบัญชี ดาวน์โหลด  1 สาขาวิชาการบัญชี  ดาวน์โหลด
 2 สาขาวิชาการจัดการ  ดาวน์โหลด  2 สาขาวิชาการจัดการ  ดาวน์โหลด
 3 สาขาวิชาการตลาด  ดาวน์โหลด  3  สาขาวิชาการตลาด ดาวน์โหลด
 4 สาขาวิชาการเงิน  ดาวน์โหลด  4 สาขาวิชาการเงิน  ดาวน์โหลด
5 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ดาวน์โหลด  5 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ดาวน์โหลด
6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ดาวน์โหลด  6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ดาวน์โหลด
7 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด  7 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด
8 หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ   ดาวน์โหลด  8 หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ  ดาวน์โหลด
9 สาขาวิชาธุรกิจจีน  ดาวน์โหลด  9 สาขาวิชาธุรกิจจีน  ดาวน์โหลด
10 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ดาวน์โหลด  10 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ดาวน์โหลด