โครงการ Mini Open House 

ข่าวกิจกรรม

โครงการ Mini Open House

 

กิจกรรมที่จะดำเนินการ      บอร์ดและกิจกรรม เกม แนะนำหลักสูตร

สถานที่ดำเนินการ             โถงชั้นล่างอาคารบรรณสาร

ระยะเวลาที่จะดำเนินการ       วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.00- 16.00 น.

 

  .