นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
  .