โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางธุรกิจ 

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางธุรกิจ เรื่อง"สร้างธุรกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง และ โครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61
  .