โครงการอบรมใช้งานออนไลน์วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ 

ข่าวกิจกรรม

กองบรรณาธิการ อบรม "โครงการอบรมใช้งานออนไลน์วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์"

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Lab B (อาคารบรรณสาร)

  .