โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทความวิชาการ 101” 

ข่าวกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทความวิชาการ 101” ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

และวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3

เพื่อให้คณาจารย์สามารถผลิตผลงานวิชาการออกเผยแพร่ในงานวิชาการต่างๆ หรือตีพิมพ์ในวารสาร

ที่ได้มาตรฐานได้เพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการสร้างบรรยากาศแบ่งปันแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

  .