สาขาวิชาการบัญชี ส่งนักศึกษาร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี ส่งนักศึกษาร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรีณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
.