ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ และคณะวิชาร่วมจัดทำโครงการ "สหกิจศึกษา" 

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ และคณะวิชาร่วมจัดทำโครงการ "สหกิจศึกษา" เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงที่ได้รับจากสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นต่อไป รวมทั้งคัดเลือกผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนส่งประกวดในระดับเครือข่ายภาคกลาง ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร ยินดีด้วยกับ นางสาวพลอยนภัส อยู่สุข สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ได้รางวัลโครงงานสหกิจดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ระดับสถาบัน และเด็กๆทุกคนที่ได้รับรางวัลอื่นๆ และเข้าร่วมทุนคนค่ะ (2 ก.พ.60)
.