คณะบริหารธุรกิจศึกษาดูงาน ณ เรือนไม้หอม เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างธุรกิจจาก 

ข่าวกิจกรรม

 คณะบริหารธุรกิจศึกษาดูงาน ณ เรือนไม้หอม เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างธุรกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่ี่ 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีของคุณสุชล สุขเกษม สมุทรสงคราม (10/03/60) 
.