7ส คณะบริหารธุรกิจ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

7ส คณะบริหารธุรกิจ

คำขวัญ 7 

ร่วมทำ 7 ส เป็นนิจ บริหารธุรกิจ ระดมความคิด รวมจิต พัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์ของแต่ละ ส.

1  สะสาง          แยกให้ชัดขจัดให้ออก
2  สะดวก        หยิบก็ง่าย หายก็รู้ดูก็งาม
3  สะอาด         น่าใช้ใหม่เสมอ
 สุขลักษณะ   สุขกายสุขใจ
5  สร้างนิสัย     ให้รักที่จะทำ 777 ส

6  สวยงาม       มีความลงตัว
7  สิ่งแวดล้อม   ยึดหลัก 1A 3R

1.Avoid   1.Reduce   2.Reuse   3.Recycle

ประโยชน์ของ 7

 

1. หน่วยงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น
3. สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
4. มีความปลอดภัยในการทำงาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์
6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น
7. เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม