Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยได้กำหนดใน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นทำความสะอาดหน่วยงานในวัน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560  ตามประกาศฯ ที่ 079/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ในการนี้ขอให้แต่ละคณะวิชา / หน่วยงาน นัดหมายบุคลากรหน่วยงานของท่านทำความสะอาดภายในหน่วยงานตนเอง และนักศึกษาทำความสะอาดซุ้มนักศึกษา หรือพื้นที่กิจกรรมของตนเองที่รับผิดชอบในวันดังกล่าว