การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”
The sixth Academic Science and Technology Conference 2018 (The 6th ASTC 2018)
“Science, Technology and Innovation: Following the Wisdom of the King for SustainableNational development”
วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตาบลบางโฉลง อาเออบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

  เอกสารเพิ่มเติม