ประดับกายประดับใจ Costume Jewelry 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วัฒนธรรมได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทำเครื่องประดับจากวัสดุใช้แล้ว "ประดับกายประดับใจ  Costume Jewelry" รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาคัดแยกกระดาษฟอยล์ที่ใช้แล้ว นำมาใส่กล่องรับบริจาคที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันออกแบบและจัดทำเครื่องประดับแบบ Costume Jewelry นำไปใช้ประโยชน์ในการส่วมใส่ประกอบการแสดงนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงอื่นๆ   ในการนี้ ศูนย์วัฒนธรรมจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมกันนำกระดาษฟอยล์มาบริจาคได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 
  เอกสารเพิ่มเติม