ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2561

 

คำขวัญ 7 

ร่วมทำ 7 ส เป็นนิจ บริหารธุรกิจ ระดมความคิด รวมจิต พัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์ของแต่ละ ส.

ส 1  สะสาง          แยกให้ชัดขจัดให้ออก
ส 2  สะดวก        หยิบก็ง่าย หายก็รู้ดูก็งาม
ส 3  สะอาด         น่าใช้ใหม่เสมอ
ส  สุขลักษณะ   สุขกายสุขใจ
ส 5  สร้างนิสัย     ให้รักที่จะทำ 777 ส

ส 6  สวยงาม       มีความลงตัว
ส 7  สิ่งแวดล้อม   ยึดหลัก 1A 3R

1.Avoid   1.Reduce   2.Reuse   3.Recycle

ประโยชน์ของ 7

 

1. หน่วยงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น
3. สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
4. มีความปลอดภัยในการทำงาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์
6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น
7. เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

.

 

  
 

ตาราง กิจกรรม 7 ส ของคณะบริหารธุรกิจ