Lecturer 

สาขาวิชาการเงิน

  อาจารย์สมนึก  อัศดรวิเศษ (ประธานหลักสูตร)
  บธ.ม.(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   
   
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร 
  M.B.A.(Financial Management) Western Michigan Universit, USA.
  B.B.A.(Finance) Western Michigan University, USA.
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  อาจารย์บรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี
  บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
  บช.บ.(บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
   
ข้อมูลเพิ่มเติม