ศึกษาดูงาน “บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ Rubberland ดินแดนยางพารา” 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรธุรกิจจีน ศึกษาดูงาน “บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ Rubberland ดินแดนยางพารา” วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
    .