สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดบริการชุมชน 

สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดบริการชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
.