สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พานักศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระแก้ว